تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى بيماران معمولاً با اورتريت علامت‌دار، عمدتاً سوزش ادرار و پيوري، مراجعه مى‌کنند.

اتيولوژى

اتيولوژى اين سندرم توسط .N گونوره و .C تراکوماتيس و HSV ايجاد مى‌شود.

تشخيص

تشخيص اشريشياکولى يا ساير پاتوژن‌هاى شايع اداراى به مقدار ۱۰ به توان ۲ يا کمتر در ميلى‌ليتر در کشت ادرار وجود دارند. جوان بودن، وجود بيشتر از يک شريک جنسي، وجود يک شريک جنسى جديد، يا وجود سرويسيت موکوسى چرکى (MPC) همراه، بيانگر منشاء آميزشى بيمارى است.