تابلوى بالينى

تابلوى بالينى پروکتيت يا پروکتوکوليت به‌صورت درد يا ترشح موکوسى چرکى خونى تظاهر مى‌کند. پروکتيت به‌طور شايعى تنسم و يبوست ايجاد مى‌کند، در حالى‌که پروکتوکوليت و انتروکوليت اغلب سبب اسهال واقعى مى‌شوند.

اتيولوژى

اتيولوژى پروکتيت آميزشى معمولاً ناشى از پاتوژن‌هاى معمول آميزشى است. پروکتوکوليت، انتروکوليت، وانتريت ممکن است با بلع پاتوژن‌هاى معمول روده از طريق تماس دهانى - مقعدى در جريان آميزشى جنسى ايجاد شوند.

تشخيص

تشخيص براى شناسائى پاتوژن بايد کشت يا بررسى اسيد نوکلئيک انجام شود.