تشخيص

تشخيص براساس مشاهده ترشح موکوسى چرکى زردرنگ از دهانه سرويکس يا وجود عدد يا بيشتر /۱۰۰۰ PMN ضربدر ميدان در رنگ‌آميزى گرم موکوس سرويکس است. همانند اورتريت، کشت يا بررسى اسيد نوکلئيک بايد انجام شود.

اتيولوژى

اتيولوژى ممکن است .N گونوره يا .C تراکوماتيس دخيل باشند، اما ۵۰% موارد ايديوپاتيک است.

تظاهرات بالينى

تظاهرات بالينى MPC بدون علامت است، و ترشح موکوسى چرکى زرد رنگى از دهانه سرويکس خارج مى‌شود