تظاهرات بالينى

اورتريت

اورتريت غير گونوکوکى و متعاقب گونوکوکى اين اصطلاحات به ترتيب به‌معنى اورتريت علامت‌دار در غياب عفونت گونوکوکى و بروز اورتريت غير گونوکوکى ۳-۲ هفته بعد از درمان تک‌دوز اورتريت گونوکوکى است. .C تراکوماتيس عامل ۴۰-۲۰% موارد اورتريت غير گونوکوکى (NGU) در مردان غير هم‌جنس‌گرا است ولى علت کمتر شايعى در مردان هم‌جنس‌گرا مى‌باشد.

اپيديديميت

اپيديديميت .C تراکوماتيس علت عمده (۷۰% موارد) اپيديديميت در مردان غير هم‌جنس‌گراى کمتر از ۳۵ سال در ايالات متحده است. مردان معمولاً با درد يک طرفه اسکروتال، تب، و حساسيت يا تورم اپيديديم مراجعه مى‌کنند. پيچ‌خوردگى بيضه را بايد رد نمود.

سندرم رايتر

اين سندرم شامل کونژنکتيويت، اورتريت (در مردان) يا سرويسيت (در زنان)، آرتريت، و ضايعات خاص مخاطى جلدى است. در بالغ بر ۷۰% مردان مبتلا به سندرم رايتر غير اسهالى و اورتريت همراه، ممکن است. .C تراکوماتيس از اورترا جدا شود.

پروکتيت

پروکتيت اين بيمارى در افراد هر دو جنس که در مقاربت مقعدى نقش مفعولى دارند اتفاق مى‌افتد. سوش‌هاى .C تراکوماتيس مربوط به ايمونوتيپ‌هاى ژنيتال و ايمونوتيپ‌هاى لنفوگرانولوم ونريوم (LGV)، هر دو سبب پروکتيت در مردان هم‌جنس‌گرا مى‌شوند. بيماران با درد خفيف رکتال، دفع موکوس، تنسم، و (در مواردي) خونريزى مراجعه مى‌کنند. در آنوسکوپى موارد غير LGV، شکنندگى تکه‌اى مخاط و ترشح موکوسى چرکى مشاهده مى‌شود؛ سوش‌هاى LGV زخم‌هاى شديدترى ايجاد مى‌کنند که ممکن است با عفونت HSV اشتباه شود.

سرويست موکوسى چرکى (MPC)

سرويست موکوسى چرکى (MPC) اين بيمارى به‌معنى التهاب اپى‌تليوم استوانه‌اى و زير اپى‌تليوم آندوسرويکس است و شايع‌ترين سندرم آميزشى در زنان است و ممکن است زمينه‌ساز PID باشد. شايع‌ترين علت اين بيمارى .C تراکوماتيس است، ولى .N گونوره هم در موارد زيادى موجب آن مى‌شود. اگرچه عده بسيارى از زنان مبتلا به عفونت .C تراکوماتيس سرويکس هيچ نشانه يا علامتى ندارند، ولى معاينه دقيق يا اسپکولوم باعث تشخيص MPC در ۵۰-۳۰% موارد مى‌شود.