کامپيلوباکتر

کامپيلوباکتر C. ژژونى علت عمده اسهال منقله از راه غذا در ايالات متحده است و همچنين در ارتباط با تماس با حيوانات آلوده (و اغلب بدون علامت) و مسافرت به کشورهاى در حال توسعه مى‌باشد. در ايالات متحده، مصرف ماکيان آلوده خوب پخته نشده عامل ۷۰-۵۰% موارد است. بعد از يک دوره نهفته ۴-۲ روزه، بيمارى به‌صورت تب، دل‌پيچه، و اسهال تظاهر مى‌کند. اين بيمارى معمولاً دوره کوتاهى دارد ولى ممکن است در ۲۰% بيماران بيشتر از يک هفته طول بکشد. بيمارى مشابهى ممکن است توسط سوش‌هاى هم خانواده کامپيلوباکتر (نظير .C کولي، .C آپسالينسيس) ايجاد شود. تشخيص مسلتزم کشت پاتوژن مدفوع در محيط کشت اختصاصى در حرارت ۴۲ درجه سانتى‌گراد است.


درمان شامل جبران مايع و الکتروليت‌ها است. در موارد شديد، مى‌توان از اريترومايسين (۲۵۰ ميلى‌گرم خوراکى چهار بار در روز به مدت ۷-۵ روز) استفاده نمود. .C فتوس در موارد معدودى سبب اسهال مى‌شود و مى‌تواند در افراد دچار نقص ايمنى سبب سپتى‌سمى شود.

شيگلا

شيگلا شيگلوز در ايلات متحده عمدتاً توسط .S سونئى و در کشورهاى در حال توسعه عمدتاً توسط S. فلکسنرى و .S ديسانتريه ايجاد مى‌شود. انتقال فرد به فرد شايع است، و در ۴۰-۲۰% تماس‌هاى خانگى اسهال ايجاد مى‌شود. بيشترين شيوع اين بيمارى در کودکان و مردان هم‌جنس‌گرا است. اگرچه شيگلوز را در يسانترى باسيلى مى‌نامند، ولى طيف تظاهرات بالينى آن از اسهال آبکى خفيف تا ديسانترى شديد متفاوت است، که اغلب همراه با تب است و شروع آن بعد از يک دوره نهفته ۷-۱ روزه مى‌باشد. بدون درمان، تب ۴-۳ روز و اسهال ۲-۱ هفته طول مى‌کشد. سندرم هموليتيک - اورميک يک عارضه نادر اما وخيم شيگلوز است. تشخيص شيگلوز براساس مشاهده لکوسيت‌ها در مدفوع و کشت ارگانيسم از مدفوع است. درمان شامل جايگزينى مايعات و تجويز آنتى‌بيوتيک است.


مقاومت شيگلاها به آمپى‌سيلين در حال حاضر شايع است، و مقاومت به TMP-SMZ در حال افزايش است. موارد حساس را هنوز هم مى‌توان با يکى از اين داروها (آمپى‌سيلين، ۵۰۰mg روزى چهار بار؛ TMP-SMZ، mg ۶۰۰/۸۰۰ روزى دوبار به مدت ۵ روز) يا با سيپروفلوکساسين ۹۵۰۰mg روزى دوبار، تنها بزرگسالان به مدت ۳ روز) يا سفترياکسون وريدى (۵۰mg/kg روزى يک‌بار به‌مدت ۵ روز) درمان نمود. در فاز ديسانتريک بيمارى از داروهاى ضدٌ تحرک روده‌ها نبايد استفاده کرد.

.Eکولى انتروهموراژيک

.Eکولى انتروهموراژيک برخى از ارگانيسم‌هاى .Eکولى به‌ويژه سروتيپ H7:0157، نوعى توکسين شبه شيگلا توليد مى‌کنند و نوعى سندرم اسهال خونى ايجاد مى‌نمايند. موارد ابتلاءِ دسته ‌جمعى معمولاً از راه غذا منتقل مى‌شود. سندرم هموليتيک - اورميک يک عارضه نادر اما خطرناک عفونت EHEC است. تشخيص را مى‌توان با شناسائى ارگانيسم در مدفوع کشت شده در محيط احختصاصى مسجل نمود.

کلستريديوم ديفيسيل

کلستريديوم ديفيسيل عفونت .C ديفيسيل بى‌هوازى مولد سيتوتوکسين به‌طور شايعى در ارتباط با مصرف آنتى‌بيوتيک ايجاد مى‌شود و به‌طور کلاسيک سبب کوليت پسودومامبرانو مى‌گردد. تظاهرات بالينى شامل تب، افزايش شمارش WBC، و اسهال است. اين عفونت با شناسائى سيتوتوکسين در نمونه‌هاى مدفوع تشخيص داده مى‌شود. درمان شامل قطع مصرف آنتى‌بيوتيک مسئول بيمارى و تجويز مترونيدازول (۵۰۰mg خوراکى روزى ۳ بار به مدت ۱۴-۱۰ روز) مى‌باشد. در موارد مقاوم مى‌توان از وانکومايسين (۱۲۵mg خوراکى روزى چهار بار) استفاده کرد ولى به دليل نگرانى از پيدايش انتروکوک‌هاى مقاوم به وانکومايسين، معمولاً از آن استفاده نمى‌شود.