بيمارى تب‌دار غير اختصاصى

بيمارى تب‌دار غير اختصاصى برخلاف ساير عفونت‌هاى تنفسى ويروسي، بيمارى تب‌دار انترويروسى عموماً در تابستان اتفاق مى‌افتد. پس از ۶-۳ روز دوره کمون، بيمارى به‌صورت شروع حاد تب، بى‌حالى و سردرد و اغلب همراه با علائم تنفسى فوقانى و گاهى با تهوع و استفراغ تظاهر مى‌کند. علائم عموماً ۴-۳ روز طول مى‌کشند و اکثراً طى يک هفته از بين مى‌روند.

مننژيت آسپتيک

انتروويروس‌ها تا ۹۰ درصد از مننژيت‌‌هاى آسپتيک با علت مشخص در اطفال و بالغين جوان را به‌وجود مى‌آورند. بيمارى با تب، سردرد، فتوفوبي، و سفتى گردن تظاهر مى‌کند و ممکن است نشانه‌هاى تحريک مننژ و خواب‌آلودگى يا تحريک‌پذيرى را نيز داشته باشد اما يافته موضعى نورولوژيک ديده نمى‌شود. در آناليز CSF پلئوسيتوز ديده مى‌شود که در ابتدا PMNها ارجحيت دارد و گاهى کنار گذاشتن تشخيص مننژيت باکتريائى را با مشکل روبه‌رو مى‌کند (به‌ويژه اگر درمان ناقص صورت گرفته باشد). در مننژيت انتروويروسى لنفوسيت‌ها طى ۲۴ ساعت از ظهور بيمارى ارجحيت مى‌يابند و تعداد WBCها عموماض کمتر از μL/۱۰۰۰ است. ميزان گلوکز CSF طبيعى يا مختصرى افزايش يافته است. علائم عموماً طى يک هفته بهبود مى‌يابند اما تغييرات CSF مى‌تواند هفته‌ها باقى بماند. آنسفاليت انتروويروسى شيوع کمترى دارد و پيش‌آگهى آن عموماً خوب است، مگر در بيماران دچار ضعف ايمنى که ممکن است دچار آنسفاليت يا مننژيت مزمن شوند.

ميوکارديت

ميوکارديت / پريکارديت حاد انتروويروس‌ها (به‌خصوص ويروس کوکسالى B) تقريباً يک سوم از موارد ميوکارديت / پريکارديت‌هاى حاد را به‌وجود مى‌آورند.

بيمارى منتشر نوزادان

عفونت انتروويروسى قلب، کبد، غدد فوق کليه، مغز، و ديگر اعضاء مى‌تواند سپسيس باکتريائى را تقليد کند و به‌شدت کشنده است. اکثر بيماران در هفته اول عمر خود هستند ولى اين بيمارى گاهى تا ۳ ماهگى نيز ديده مى‌شود.

هرپانژين

هرپانژين، اين بيمارى معمولاً توسط سروتيپ‌هاى ويروس کوکساکى A ايجاد مى‌شود، غشاءهاى مخاطى را درگير مى‌کند، و با شروع حاد تب و گلودرد و ظهور وزيکول يا پاپول‌هاى سفيد کوچک در نيمه خلفى کام مشخص مى‌شود.

پلورودينى

پلورودينى (بيمارى بورن هلم Bornholm Disease) اين بيمارى معمولاً توسط ويروس کوکسالى B ايجاد و با شروع حاد تب و درد شديد پائين توراکس و شکم که با تنفس و حرکت بدتر مى‌شود مشخص مى‌گردد.

بيمارى دست - پا - و - دهان

بيمارى دست - پا - و - دهان اين بيمارى اغلب در اثر ويروس کوکسالى A16 يا انتروويروس ۷۱ ايجاد و با تب، بى‌اشتهائى و بى‌حالى و پس از آن ضايعات وزيکلولر حفره دهان و پشت يا کف دست مشخص مى‌شود. بيمارى بسيار مسرى است به‌طورى‌که ميزان حمله آن در ميان خردسالان نزديک به ۱۰۰ درصد مى‌باشد، ضايعات معمولاً طى يک هفته از بين مى‌روند.


بيمارى‌هاى ديگر

انترويروس‌ها به‌طور شايع باعث اگزانتم در کودکان در تابستان و اوايل پائيز مى‌شوند. شروع ناگهانى درد شديد چشم، تارى‌ديد، فتوفوبى و ترشح آبکى از چشم مشخصه کونژنکتيويت انتروويروسى هموراژيک حاد هستند که اغلب در اثر انتروويروس ۷۰ و ويروس کوکساکى A24 ايجاد مى‌شود. انتروويروس‌ها عامل غير شايع پنومونى اطفال و سرماخوردگى هستند.