تب و ميالژى سندرمى را تشکيل مى‌دهد که بيش از همه با عفونت‌هاى ويروسى مشترک بين انسان و حيوان همراه است. اين سندرم توسط ويروس‌هاى زيادى ايجاد مى‌شود که به هفت خانواده اصلى ويروس‌هاى مشترک بين انسان و حيوان تعلق دارند. اين سندرم با شروع ناگهانى تب، لرز، ميالژى شديد، و بى‌حالى شروع مى‌شود. آرترالژى به‌طور فراوان اتفاق مى‌افتد اما آرتريت اين‌گونه نيست. بى‌اشتهائى بارز است و به‌طور شايع با تهوع و استفراغ همراه باشد. ممکن است سردرد شديدى به‌وجود آيد. بعضى ويروس‌ها يک راش ماکولوپاپولر و بعضى ديگر مننژيت آسپتيک ايجاد مى‌کنند. اکثر بيماران فقط با درمان حمايتى به‌طور کامل بهبود مى‌يابند.