تشخيص

در CSF، پلئوسيتوز (معمولاً صدها ولى گاهى بيش از هزار سلول در هر ميلروليتر) ديده مى‌شود که در ابتدا نوتروفيل‌ها بيشتر هستند ولى پس از چند روز لنفوسيت‌ها ارجحيت مى‌يابند. پروتئين CSF معمولاً مختصرى افزايش يافته است که با گذشت زمان بيشتر مى‌شود؛ غلظت گلوکز CSF طبيعى است. تشخيص اختصاصى بستگى به افزايش تيتر آنتى‌بادى بين سرم‌هاى فاز حاد و نقاهت دارد. پاسخ ايمنى هومورال معمولاً در شروع بيمارى بالينى قابل تشخيص است؛ بايستى CSF و سرم را به‌طور توأم از جهت IgM بررسى نمود. به‌طور کلى نمى‌توان ويروس را از خون يا CSF جدا ساخت. البته در بافت مغز نوعى توزيع هتروژن از ويروس و آنتى‌ژن‌هاى آن وجود دارد.

درمان

درمان، حمايتى است.

اپيدميولوژى

اپيدميولوژى از آنجائى‌که آربوويروس‌هاى ايجادکنندهٔ آنسفاليت از طريق پشه‌ها انتقال مى‌يابند، عفونت‌هاى ناشى از آنها در فصل‌هاى وفور پشه (اواخر بهار تا اوايل پائيز) ديده مى‌شود. ويژگى‌هاى بارز آنسفاليت‌هاى آربوويروسى در گروه‌هاى سنى مختلف متفاوت است و بستگى به نوع ويروس آلوده‌کننده دارد. در افراد بزرگسال علائم ابتدائى شامل تب، درد شکم، گلودرد، سرگيجه، و علائم تنفسى است که پس از آن سردرد، نشانه‌هاى مننژه، فتوفوبى و استفراغ به‌وجود مى‌آيد. اختلال در فعاليت ذهنى بارزترين يافته عصبى است و از اختلالات خفيفى که با تست‌هاى عملکرد ذهنى قابل تشخيص است تاکوما متغير مى‌باشد. لرزش، اختلالات اعصاب کرانيال، اشکال در رفکلس‌ها، پارزى و نشانه‌هاى لوب‌فرونتال از علائم ديگر هستند. مدت تب و علائم و نشانه‌هاى نورولوژيک از چند روز تا ۳-۲ هفته متغير است؛ اما بهبودى کامل ممکن است هفته‌ها تا ماه‌ها طول بکشد.

جدول ويژگى‌هاى بارز آنسفاليت‌هاى آربوويروسى

ويروس دوره کمون به روز تعداد موارد ساليانه نسبت مورد به عفونت سن بيماران ميزان کشندگى به درصد Residua
La Crosse تقريباً ۷-۳ ۷۰ (ايالات متحده) کمتر از يک هزارم زير ۱۵ سال کمتر از
۵/۰
تشنج‌هاى عودکننده در تقريباً ۱۰ درصد؛ نقايص شديد در موارد نادر؛ اختلال عملکرد در مدرسه و تغييرات رفتارى مشکوک در درصد کمى از بيماران
St. Louis ۲۱-۴ ۸۵، با صدها تا هزاران مورد در سال‌هاى اپيدمى (ايالات متحده) کمتر از يک دويستم موارد خيف در جوانان؛ موارد شديدتر در افراد بالاى ۴۰ سال به‌ويژه افراد مسن ۷ شايع در افران مسن
Japanese ۱۵-۵ بيش از ۲۵،۰۰۰ ۱ بر
۳۰۰-۲۰۰
همه سنين؛ کودکان در مناطق بسيار آندميک ۵۰-۲۰ شايع (تقريباً نيمى از موارد)؛ ممکن است شديد باشد
West Nile ۶-۳ ؟ خيلى پائين عمدتاً افراد مسن و کودکان - ناشايع
Central European ۱۴-۷ هزاران يک دوازدهم همه سنين؛ در کودکان خفيف‌تر ۵-۱ ۲۰ درصد
Russian Spring-Summer ۱۴-۷ صدها - همه سنين؛ در کودکان خفيف‌تر ۲۰ تقريباً نيمى از موارد؛ غالباً شديد؛ فلج کمربند شانه و لگن
Powassan تقريباً ۱۰ تقريباً ۱ (ايالات متحده) - همه سنين؛ با تمايل مختصر به کودکان تقريباً ۱۰ شايع (تقريباً نيمى از موارد)
Eastern Equine تقريباً ۱۰-۵ ۵ (ايالات متحده) بزرگسالان يک چهلم، کودکان يک هفدهم همه سنين؛ با تمايل به کودکان ۷۵-۵۰ شايع
Western Equine تقريباً ۱۰-۵ تقريباً ۲۰ (ايالات متحده) بزرگسالان يک هزارم، کودکان يک پنجاهم، نوزادان يک يکم همه سنين؛ با تمايل به کودکانزير ۲ سال (افزايش مرگ و مير در افراد مسن) ۷-۳ شايع فقط در ميان شيرخواران زير يک‌سال
Wenezuelan Equine (Epidemic) ۵-۱ ؟ بزرگسالان ۱ بر ۲۵۰، کودکان ۱ بر ۲۵ (تقريبي) همه سنين؛ با تمايل به کودکان تقريباً ۱۰ -