اپيدميولوژى

ويروس سيندبيس از طريق پشه‌ها در بين پرندگان انتقال مى‌يابد. ابتلاء به عفونت با سوش‌هاى آفريقاى جنوبى که از نظر ژنتيکى وابسته هستند و سوش‌هاى اروپاى شمالى به احتمال بيشترى باعث سندرم آرتريت - راش مى‌شوند.

تظاهرات بالينى

دوره کمون کمتر از يک هفته است. علائم بالينى با راش و آرترالژى شروع مى‌شود. راش‌ها در حدود يک هفته طول مى‌کشند، از تنه به اندام‌ها گسترش مى‌يابند، و از ماکول به پاپول‌هائى تبديل مى‌شوند که غالباً وزيکول مى‌گردند. آرتريت، چند مفصلي، مهاجر و ناتوان‌کننده است.

درمان

درمان خاصى وجود ندارد.