اپيدميولوژى

ويروس چى‌کو‌گونيا از طريق پشه‌هاى آئدس در ميان انسان‌ها انتقال مى‌يابد. اين ويروس در روستاهاى آفريقا آندميک است و گاهى در شهرها و مراکز شهرى آفريقا و آسيا اپيدمى مى‌شود.

تظاهرات بالينى

دوره کمون ۳-۲ روز است. تب و آرترالژى شديد همراه با لرز و علائم سرشتى مثل سردرد، فتوفوبي، احتقان ملتحمه، بى‌اشتهائي، تهوع و درد شکم ديده مى‌شود. آرتريت مهاجر عمدتاً مفاصل کوچکتر را درگير مى‌کند.

درمان

درمان خاصى وجود ندارد.