بيمارى‌هاى تنفسى ويروسى حاد از شايع‌ترين بيمارى‌هاى انسانى هستند و ۵۰ درصد (يا بيشتر) از تمام بيمارى‌هاى حاد را تشکيل مى‌دهند. سندرم‌هاى شايعى که با گروه‌هاى اصلى ويروس‌هاى تنفسى ارتباط دارند در جدول (بيمارى‌هاى حاد مرتبط با ويروس‌هاى تنفس) به‌طور خلاصه آورده شده‌اند.

جدول بيمارى‌هاى حاد مرتبط با ويروس‌هاى تنفس

فراوانى سندرم‌هاى تنفسى
ويروس شايع‌ترين سندرم گهگاه ناشايع
رينوويروس‌ها سرماخوردگى تشديد برونشيت مزمن و آسم پنومونى در کودکان
کروناويروس‌ها سرماخوردگى تشديد برونشيت مزمن و آسم پنومونى و برونشيوليت
ويروس سن‌سيشيال تنفسى پنومونى و برونشيوليت در خردسالان سرماخوردگى در بزرگسالان پنومونى در سالمندان و افراد دچار ضعف ايمنى
ويروس‌هاى پاراآنفلوانزا کروپ و بيمارى‌هاى مجارى تحتانى تنفس در خردسالان فارنژيت و سرماخوردگى تراکئوبرونشيت در بزرگسالان، بيمارى‌هاى مجارى تحتانى تنفس در افراد دچار ضعف ايمنى
آدنوويروس‌ها سرماخوردگى‌ و فارنژيت در کودکان اپيدمى‌هاى بيمارى‌هاى حاد تنفسى در سربازان جديدa پنومونى در کودکان، بيمارى‌هاى مجارى تحتانى تنفس و بيمارى منتشر در افراد دچار ضعف سيستم ايمني
ويروس‌هاى آنفلوانزاى A آنفلوآنزاb پنومونى و مرگ و مير بالا در افراد پرخطر پنومونى در افراد سالم
ويروس‌هاى آنفلوانزاى B آنفلوآنزاb رينيت و فارنژيت به‌تنهائى پنومونى
انتروويروس‌ها بيمارى غير تمايز يافته تب‌دار حادc رينيت و فارنژيت پنومونى
ويروس‌هاى هرپس سيمپلکس ژنژيوواستوماتيت در کودکان؛ فارنژوتونسيليت در بزرگسالان تراکئيت و پنومونى در افراد دچار ضعف ايمنى عفونت منتشر در افراد دچار ضعف ايمنى


a. سروتيپ‌هاى ۴ و ۷ تنفسى داشته باشد يا نداشته باشد.


b. تب، سرفه، ميالژي، بى‌حالى


c. ممکن است يک جزء تنفسى داشته باشد يا نداشته باشد