شروع تجربى آنتى‌بيوتيک‌ها بايد براى بيماران داراى اختلال هموديناميک نگه‌داشته شود. رژيم‌هاى توصيه شده براى درمان آندوکارديت دريچه مصنوعى (غير از عفونت‌هاى استافيلوکوکي) مشابه رژيم‌هاى توصيه شده براى درمان آندوکارديت دريچه مصنوعى (غير از عفونت‌هاى استافيلوکوکي) مشابه رژيم‌هاى درمانى عفونت دريچه طبيعى است (جدول درمان آنتى‌بيوتيک براى آندوکارديت عفونى ناشى از ارگانيسم‌هاى شايع). درمان موثر بعضى از عوارض داخل قلبى و نورولوژيک آندوکارديت مستلزم تعويض دريچه است، هر چند که بسيارى از انديکاسيون‌هاى بالينى درمان جراحى آندوکارديت مطلق نيست (جدول انديکاسيون‌هاى مداخله جراحى قلبى در بيماران مبتلا به آندوکارديت). در موارد اختلال کار دريچه‌اي، نارسائى احتقانى پيشرونده قلب، يا عفونت کنترل نشده يا دور دريچه‌اي، جراحى را نبايد به تأخير انداخت. جراحى را بايد به مدت ۳-۲ هفته بعد از سکته آمبوليک غير هموراژيک مغزى و به مدت ۴ هفته بعد از سکته آمبوليک هموراژيک مغزى به تأخير انداخت. آبسه‌هاى طحالى در ۵-۳% موارد ايجاد مى‌شوند و بايد آنها را درناژ کرد يا با اسپلنکتومى از بين برد. آنوريسم‌هاى قارچى در ۱۵-۲% بيمارن به‌وجود مى‌آيد؛ نيمى از اين موارد در شريان‌هاى مغزى ايجاد مى‌شوند. اگرچه اين آنوريسم‌ها در مواردى فروکش مى‌کنند، ولى آنها را از نظر نشانه‌هاى بزرگ شدن يا نشت که مستلزم خارج کردن آنوريسم است، بايد به دقت تحت نظر گرفت.

جدول درمان آنتى‌بيوتيک براى آندوکارديت عفونى ناشى از ارگانيسم‌هاى شايع (a)

ارگانيسم دارو، دوز، مدت توضيحات
استرپتوکوک‌ها
۱. استرپتوکوک‌هاى حساس به پنى‌سيلين(S. (b بوويس پنى‌سيلين G ۳-۲ ميليون واحد وريدى هر ۴ ساعت به مدت ۴ هفته -
پنى سيلين ۳-۲ G ميليون واحد وريدى هر ۴ ساعت به اضافه جنتامايسين(۱mg/kg (c عضلانى يا وريدى هر ۸ ساعت، هر ۲ به مدت ۲ هفته در صورت بالا بودن خطر سميت آمينوگليکوزيد يا پيچيده بودن وضعيت بيمار، از ترکيب پنى‌سيلين و جنتامايسين استفاده نکنيد.
سفترياکسون روزانه ۲ گرم وريدى تک دوز به مدت ۴ هفته در بيماران مبتلا به آلرژى غير فورى به پنى‌سيلين مى‌توان از سفترياکسون استفاده کرد.
۲. استرپتوکوک‌هاى نسبتاً مقاوم(c) به پنى‌سيلين پنى‌سيلين ۳G ميليون واحد وريدى هر ۴ ساعت به مدت ۶-۴ هفته به همراه جنتامايسين(۱mg/kg (c وريدى هر ۸ ساعت به مدت ۲ هفته اين درمان براى آندوکارديت دريچه مصنوعى ناشى از استرپتوکوک‌اى حساس به پنى‌سيلين ترجيح داده مى‌شود؛ در اين شرايط پنى‌سيلين را براى ۶ هفته ادامه دهيد.
۳. استرپتوکوک‌هاى مقاوم به پنى‌سيلين(f)، استرپتوکوک‌هاى نيازمند پيريدوکسال (سوش‌هاى آبيوتروفيا) پنى‌سيلين G ۳-۴ ميليون واحد وريدى هر ۴ ساعت به همراه جنتامايسين(۱mg/kg (c وريدى هر ۸ ساعت، هر ۲ به مدت ۶-۴ هفته -
انتروکوک‌ها(g) پنى‌سيلين G ۳-۴ ميليون واحد وريدى هر ۴ ساعت به اضافه جنتامايسين(۱mg/kg (c وريدى هر ۸ ساعت، هر دو به مدت ۶-۴ هفته در صورت عدم وجود مقاومت سطح بالا به استرپتومايسين، مى‌توان به جاى جنتامايسين از استرپتومايسين با دوز mg/kg ۷/۵ هر ۱۲ ساعت استفاده کرد
آمپى‌سيلين ۲ گرم وريدى هر ۴ ساعت به همراه جنتامايسين(1mg/kg (c وريدى هر ۸ ساعت، هر دو به مدت ۶-۴ هفته از سفالوسپورين‌ها يا کارياپنم‌ها براى درمان آندوکارديت انتروکوکى استفاده نکنيد.
وانکومايسين(۱۵mg/kg (d وريدى هر ۱۲ ساعت به همراه جنتامايسين(۱mg/kg (c وريدى هر ۸ ساعت، هر دو به مدت ۶-۴ هفته از وانکومايسين به همراه جنتامايسين براى بيماران حساس به پنى‌سيلين استفاده کنيد يا نسبت به پنى‌سيلين حساسيت‌زدائى کنيد
استافيلوکوک‌ها
۱. حساس به متى‌سيلين، عفونت دريچه‌هاى طبيعى (عدم وجود وسيله خارجى) نافسيلين يا اگزاسيلين ۲ گرم وريدى هر ۴ ساعت به مدت ۶-۴ هفته به همراه (اختياري) جنتامايسين(۱mg/kg (c وريدى هر ۸ ساعت، به مدت ۵-۳ روز در صورتى‌که سوش جدا شده حساس به پنى‌سيلين باشد (بتالاکتاماز توليد نکند) مى‌توان از پنى‌سيلين با دوز ۴-۳ ميليون واحد هر ۶ ساعت استفاده نمود.
سفازولين ۲ گرم وريدى هر ۸ ساعت به مدت ۶-۴ هفته به همراه (اختياري) جنتامايسين(۱mg/kg (c عضلانى يا وريدى هر ۸ ساعت به مدت ۵-۳ روز از سفازولين مى‌توانيد در بيماران داراى آلرژى غير فورى به پنى‌سيلين استفاده کنيد.
وانکومايسين(۱۵mg/kg (d وريدى هر ۱۲ ساعت به مدت ۶-۴ هفته از وانکومايسين براى بيماران مبتلا به آلرژى فورى (کهيري) يا شديد به پنى‌سيلين استفاده کنيد.
۲. مقاوم به متى‌سيلين، عفونت دريچه‌هاى طبيعى (عدم وجود وسيله خارجي) وانکومايسين(۱۵mg/kg (dوريدى هر ۱۲ ساعت به مدت ۶-۴ هفته جائى براى استفاده روتين از ريفامپين وجود ندارد.
۳. حساس به متى‌سيلين، عفونت دريچه‌هاى مصنوعي نافسيلين يا اگزاسيلين ۲ گرم وريدى هر ۴ ساعت به مدت ۸-۶ هفته به همراه جنتامايسين(۱mg/kg (c عضلانى يا وريدى هر ۸ ساعت به مدت ۲ هفته به همراه ريفامپين(۳۰۰mg (h خوراکى هر ۸ ساعت به مدت ۸-۶ هفته در ۲ هفته اول از جنتامايسين استفاده کنيد؛ قبل از شروع ريفامپين، حساسيت به جنتامايسين را تعيين کنيد (متن را ببينيد)؛ اگر بيمار آلرژى بالائى به پنى‌سيلين دارد، از رژيم ذکر شده براى استافيلوکوک‌هاى مقاوم به متى‌سيلين استفاده کنيد؛ در صورتى‌که آلرژى ذکر شده براى استافيلوکوک‌هاى مقاوم به متى‌سيلين استفاده کنيد؛ در صورتى‌که آلرژى به بتالاکتام از نوع خفيف و غير فورى باشد، مى‌توانيد به جاى اگزاسيلين / نافسيلين از سفازولين استفاده کنيد.
۴. مقاوم به متى‌سيلين، عفونت دريچه‌هاى مصنوعي وانکومايسين ۱۵mg/kg وريدى هر ۱۲ ساعت به مدت ۸-۶ هفته به همراه جنتامايسين ۱mg/kg عضلانى يا وريدى هر ۸ ساعت به مدت ۲ هفته به همراه ريفامپين ۳۰۰mg خوراکى به مدت ۸-۶ هفته در ۲ هفته اول از جنتامايسين استفاده کنيد؛ قبل از شروع ريفامپين، حساسيت به جنتامايسين را تعيين کنيد.
ارگانيسم‌هاى HACEK سفترياکسون ۲ گرم روزانه وريدى به‌صورت دوز واحد به مدت ۴ هفته مى‌توان از يک سفالوسپورين نسل سوم ديگر با دوز مشابه استفاده کنيد
آمپى‌سيلين ۲ گرم وريدى هر ۴ ساعت به همراه جنتامايسين(۱mg/kg (c عضلانى يا وريدى هر ۸ ساعت، هر دو به مدت ۴ هفته حساسيت به آمپى‌سيلين را تعيين کنيد؛ در صورت توليد بتاکتاماز از آمپى‌سيلين استفاده نکنيد.