فوايد پروفيلاکسى آندوکارديت نامشخص است و در واقع ممکن است اندک باشد: تنها ۵۰% بيماران مبتلا به آندوکارديت دريچه طبيعى از وجود ضايعه‌اى در دريچه‌هاى قلبى خود که زمينه‌ساز آندوکارديت است اطلاع دارند، بسيارى از موارد بر اعمال مشخصى که طى آن ورود ميکرب صورت گرفته منطبق نمى‌شوند، و ۳۵% موارد توسط ارگانيسم‌هائى ايجاد مى‌شوند که توسط پروفيلاکسى مورد هدف قرار نمى‌گيرند. با وجود اين، انجمن قلب آمريکا اعمالى که ممکن است منجر به باکتريمى پرخطر گردد (جدول اعمالى که براى آنها پروفيلاکسى آندوکارديت در بيماران در معرض خطر متوسط يا بالاى آندوکارديت توصيه مى‌شود)، ضايعات قلبى که براى آنها پروفيلاکسى توصيه مى‌شود (جدول ضايعات قلبى که براى آنها پروفيلاکسى آندوکارديت توصيه مى‌شود)، و رژيم‌هاى پيشنهادى براى پروفيلاکسى (جدول رژيم‌هاى آنتى‌بيوتيک براى پروفيلاکسى آندوکارديت در بالغين با خطر متوسط يا زياد)، را مشخص نموده است.

جدول اعمالى که براى آنها پروفيلاکسى آندوکارديت در بيماران در معرض خطر متوسط يا بالاى آندوکارديت توصيه مى‌شود(a)

اعمال دندانى
- اعمال پريودونتال، جرم‌گيرى منجر به خونريزى لثه
- گذاشتن implant، کاشتن مجدد دندان‌هاى کنده شده
- اعمال آندودونتيک (ريشه کانال) يا انجام جراحى فراتر از آپکس
- قرار دادن فيبرها يا نوارهاى آنتى‌بيوتيک در زير لثه
- گذاشتن نوارهاى ارتودونتيک (ولى bracket نه)
- تزريق‌هاى داخل ليگامانى (بى‌حسى)
اعمال دستگاه تنفس
- اعمالى که بر روى مخاط انجام مى‌شود.
- برونکوسکوپى با برونکسوکوپ غير فعال انعطاف
اعمال دستگاه گوارش(b)
- مرى : اسکلروتراپى واريس‌ها، مستع کردن تنگى‌ها
- مجارى صفراوى: کلانژيوگرافى رتروگراد آندوسکوپيک با انسداد صفراوى، جراحى مجارى صفراوى
- روده‌ها: جراحى بر روى مخاط
اعمال دستگاه تناسلى ادرارى
- متسع کردن اوراترا، جراحى پروستات يا اورترا
- سيستوسکوپى


a: پروفيلاکسى در بيماران پرخطرى که تحت برونکوسکوپى يا آندوسکوپى گوارش با يا بدون بيوپسي، زايمان واژينال، هيسترکتومى واژينال، يا اکوکارديوگرافى از راه مرى قرار مى‌گيرند اختيارى است.


b: پروفيلاکسى براى بيماران پرخطر توصيه مى‌شود و براى بيماران با خطر متوسط اختيارى است (جدول رژيم‌هاى آنتى‌بيوتيک براى پروفيلاکسى آندوکارديت در بالغين با خطر متوسط يا زياد).

جدول ضايعات قلبى که براى آنها پروفيلاکسى آندوکارديت توصيه مى‌شود

خطر زياد خطر متوسط
دريچه‌هاى مصنوعى قلب مالفورماسيون‌هاى مادرزادى قلبى (به غير از ضايعات پرخطر / کم خطر)، نقص ديواره بطنى، دريچه آئورت دولتى
سابقه ابتلاءِ قبلى به آندوکارديت باکتريال اختلال عملکرد اکتسابى دريچه آئورت و ميترال
بيمارى مادرزادى سيانوتيک قلبى مرکب، ساير ضايعات مادرزادى مرکب بعد از اصلاح کارديوميوپاتى هيپرتروفيک (هيپرتروفى ديواره‌اى نامتقارن)
مجراى باز شريانى پرولاپس دريچه ميترال با نارسائى دريچه‌اى و يا لت‌هاى ضخيم شده
کوآرکتاسيون آئورت
شانت‌هاى سيستميک - ريوى ايجاد شده با جراحى

جدول رژيم‌هاى آنتى‌بيوتيک براى پروفيلاکسى آندوکارديت در بالغين با خطر متوسط يا زياد(a)

I. اعمال حفره دهاني، دستگاه تنفس، يا مرى(b)
A. رژيم استاندارد
۱. آموکسى سيلين ۲ گرم خوراکى يک ساعت قبل از عمل
B. عدم امکان مصرف خوراکى دارو
۱. آمپى‌سيلين ۲ گرم وريدى يا عضلانى ظرف ۳۰ دقيقه قبل از عمل
C. آلرژى به پنى‌سيلين
۱. کلاريترومايسين ۵۰۰mg خوراکى يک ساعت قبل از عمل
۲. سفالکسين(c) يا سفادروکسيل(c) دو گرم خوراکى يک ساعت قبل از عمل
۳. کليندامايسين ۶۰۰mg خوراکى يک ساعت قبل از عمل يا وريدى ۳۰ دقيقه قبل از عمل
D. عدم امکان مصرف خوراکى دارو
۱. سفازولين(c) يک گرم وريدى يا عضلانى ۳۰ دقيقه قبل از عمل
II. اعمال دستگاه گوارشى و تناسلى ادرارى
A. بيماران پرخطر
۱. آمپى‌سلين ۲ گرم وريدى يا عضلانى به اضافه جنتامايسين mg/kg ۱/۵ (از ۱۲۰ميلى‌گرم تجاوز نکند) وريدى يا عضلانى ظرف ۳۰ دقيقه قبل از عمل؛ تکرار آمپى‌سيلين ۱ گرم وريدى يا عضلانين يا آمموکسى‌سيلين ۱ گرم خوراکى ۶ ساعت بعد
B. بيماران پرخطر و مبتلا به آلرژى پنى‌سيلين
۱. وانکومايسين ۱ گرم وريدى طى ۲-۱ ساعت به همراه جنتامايسين mg/kg ۱/۵ (از ۱۲۰ ميلى‌گرم تجاوز نکند) وريدى يا عضلانى ظرف ۳۰ دقيقه قبل از عمل، نيازى به دوز دوم نيست.
C. بيماران داراى خطر متوسط
۱. آموکسى سيلين ۲ رم خوراکى يک ساعت قبل از عمل يا آمپى‌سيلين ۲ گرم وريدى يا عضلانى ظرف ۳۰ دقيقه قبل از عمل
D. بيماران با خطر متوسط و مبتلا به آلرژى پنى‌سيلين
۱. وانکومايسين ۱ گرم انفوزيون وريدى طى ۲-۱ ساعت و ظرف ۳۰ دقيقه قبل از عمل انفوزيون تمام شود


a. دوز کودکان: آموکسى‌سيلين، آمپى‌سيلين، سفالکسين، يا سفادروکسيل، ۵۰mg/kg خوراکي؛ سفازولين، ۲۵mg/kg وريدي؛ کليندامايسين، ۲۰mg/kg خوراکي، ۲۵mg/kg وريدي؛ کلاريترومايسين، ۱۵mg/kg خوراکي؛ جنتامايسين، mg/kg ۱/۵ وريدى يا عضلاني؛ و وانکومايسين، ۲۰mg/kg وريدى.


b. براى بيماران، پرخطر، نصف دوز را ۶ ساعت بعد از دوز اوليه تجويز کنيد.


c. در بيماران مبتلا به ازدياد حساسيت فورى (کهيري، آنژيوادم، آنافيلاکسي) به پنى‌سيلين، از سفالوسپورين‌ها استفاده نکنيد.


d. به استثناءِ اعمال مرى