درمان موفق عفونت ناشى از بى‌هوازى‌ها به ترکيبى از آنتى‌بيوتيک‌هاى مناسب، برداشتن از طريق جراحي، و تخليه نياز دارد. در صورت شک به عفونت بى‌هوازي، تقريباً هميشه مى‌توان درمان تجربى موثرى را به‌کار بست زيرا الگوهاى حسايت ضدٌ ميکروبى معمولاً قابل پيش‌بينى هستند. آنتى‌بيوتيک‌هاى مؤثر بر گونه‌هاى باکتروئيدها، پره‌وتلا، پورفيروموناس، و فوزوباکتريوم بر طبق تأثير قابل انتظار در جدول (درمان ضدٌ ميکروبى عفونت‌هاى ناشى از باسيل‌هاى گرم منفى بى‌هوازى شايع) آمده‌اند. اکثر عفونت‌هاى بى‌هوازى خفيف دهان به پنى‌سيلين پاسخ مى‌دهند اما در عفونت‌هاى وخيم درمان بايست به گونه‌اى صورت گيرد که گوئى با ارگانيسم‌هاى مقاوم به پنى‌سيلين روبه‌رو هستيم. در درمان آبسه ريه کليندامايسين مقدم است. در مورد عفونت‌هاى زير ديافراگم، داروهايا مؤثر بر گونه‌هاى باکتروئيد (غالباً مقاوم به پنى‌سيلين) در جدول (درمان ضدٌ ميکروبى عفونت‌هاى ناشى از باسيل‌هاى گرم منفى بى‌هوازى شايع) در گروه ۱ آمده‌اند. دوزهاى پيشنهادى براى داروهاى رايج گروه ۱ در جدول (دوز و دفعات مصرف آنتى‌بيوتيک‌هاى موثر در درمان عفونت‌هاى وخيم ناشى از باسيل‌هاى گرم منفى بى‌هوازى شايع) آمده است. عفونت‌هاى بى‌هوازى مقاوم به درمان را بايستى از لحاظ مقاومت آنتى‌بيوتکي، نياز به تخليه بيشتر، و اضافه شدن عفونت‌هاى هوازى ارزيابى نمود. از آنجائى‌که اکثر عفونت‌هاى بى‌هوازى از لحاظ باکتريولوژى مخلوط هستند و عفونت‌هاى هوازى نيز نقش دارند، درمان بايستى اين ارگانيسم‌ها را نيز هدف قرار دهد.

درمان ضدٌ ميکروبى عفونت‌هاى ناشى از باسيل‌هاى گرم منفى بى‌هوازى شايع

گروه ۱، مقاومت زير ۱ درصد گروه ۲، مقاومت
زير ۱۵ درصد
گروه ۳، مقاومت
متغير
گروه ۴، مقاوم
مترونيدازول(a) کليندامايسين پنى‌سيلين آمينوگليکوزيدها
آمپى‌سيلين / سولباکتام سفوکسيتين سفالوسپورين‌ها کينولون‌ها
تيکارسيلين / کلاوولانيک اسيد پنى‌سيلين‌هاى ضدٌ سودومونا تتراسيکلين
پيپراسيلين /تازوباکتام با دوز بالا وانکومايسين
ايمى‌پنم
اريترومايسين
مروپنم
کلرامفنيکل(b)
کلينافلوکساسين


(a): معمولاً بايستى جهت پوشش باکترى‌هاى هوازي، به‌صورت ترکيبى استفاده شوند. براى عفونت‌هاى منشاء گرفته از زير ديافراگم، پوشش گرم منفى‌هاى هوازى ضرورى است. بارى عفونت‌هائى با منشاء دهان، پوشش گرم مثبت‌هاى هوازى افزوده مى‌شود. مترونيدازول هم بر روى اکتينومايسس‌ها، پروپيونى باکتريوم، يا ساير باسيل‌هاى گرم مثبتى که هاگ تشکيل نمى‌دهند (مثل يوباکتريوم، بيفيدوباکتريوم) مؤثر نيست و براى پپتواسترپتوکک‌ها هم قابل اعتماد نمى‌باشد.


(b): براى درمان عفونت‌هاى بى‌هوازي، کلرامفنيکل احتمالاً به اندازهٔ ساير داروهاى گروه ۱ مؤثر نيست.


دوز و دفعات مصرف آنتى‌بيوتيک‌هاى موثر در درمان عفونت‌هاى وخيم ناشى از باسيل‌هاى گرم منفى بى‌هوازى شايع

درمان خط اول دوز دفعات مصرف(a)
مترونيدازول(b) ۷/۵ mg/kg هر ۶ ساعت
تيکارسيلين / اسيد کلاوولانيک ۳/۱ گرم هر ۴ ساعت
پيپراسيلين / تازوباکتام ۳/۳۷۵ گرم هر ۶ ساعت
ايمى‌پنم ۰/۵ گرم هر ۶ ساعت
مروپنم ۱ گرم هر ۸ ساعت


(a): براى راهنمائى در مورد دوره درمان، به فصول مربوط به هر بيمارى مراجعه کنيد.


(b): عموماً بايستى در کنار داروهاى مؤثر بر ارگانيسم‌هاى هوازى يا اختيارى مورد استفاده قرار بگيرند.