پاتوژنز

هر چند گونه‌هاى کلستريديا را از بسيارى از جراحت‌هاى ضربه‌اى شديد جدا مى‌سازند، بروز عفونت‌هاى جدى ناشى از اين ارگانيسم‌ها پائين است. به‌نظر مى‌ِسد نکروز بافتى و پتانسيل پائين اکسيداسيون - احياء براى ايجاد بيمارى وخيم ضرورى باشند. بيمارى کلستريديائى به‌واسطهٔ توکسين‌ها صورت مى‌پذيرد.