جدول درمان ضدٌ باکترى(۳)

دارو ارگانيسم‌ها محدوده دوزاژ راه تجويز کاهش دوز براى نارسائى کليه سميت‌هاى عمده
کارباپنم‌ها
ايمى‌پنم / سيلاستاتين کوکسى‌هاى گرم مثبت (غير از انتروکوک فکاليس يا MRSA) ارگانيسم‌هاى گرم منفى (غير از S. مالتوفيليا) بى‌هواى‌ها ۵۰۰ ميلى‌گرم تا ۱ گرم هر ۶ ساعت وريدي، عضلانى (نياز به کاهش دوز وليدوکائين دارد) متوسط فلبيت، ازدياد حساسيت، تشنج (به ويژه در بيماران مبتلا به نارسائى کليه)، تهوع، استفراغ، اسهال
مروپنم مانند ايمى‌پنم است به‌جز آنکه بر روى ارگانيسم‌‌هاى گرم منفى هوازى اندکى مؤثرتر است و بر استافيلوکوک‌ها و استرپتوکوک‌ها اثر آن اندکى کمتر است. ۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۸ ساعت وريدى متوسط مانند ايمى‌پنم است، ولى احتتمال تشنج با آن کمتر است.
مونوباکتام‌ها
آزتريونام فقط بى‌هوازى‌هاى گرم منفي ۱ گرم هر ۸ ساعت تا ۲ گرم هر ۶ ساعت وريدى متوسط فلبيت، ازدياد حساسيت (واکنش متقاطع با پنى‌سيلين‌ها ندارد)، افزايش SGOT
آمينوگليکوزيدها
جنتامايسين هوازى‌هاى گرم منفي؛ با پنى‌سيلين‌ها اثر هم‌افزائى بر روى انتروکوک دارد mg/kg ۳-۵ روزانه منقسم هر ۸ ساعت وريدي، عضلاني زياد سميت کليوي، سميت گوش؛ غلظت‌هاى حداکثر و حداقل بايد پايش شود
توبرامايسين مانند جنتامايسين است ولى بر P آئروژينوزا مؤثرتر است مانند جنتامايسين وريدي، عضلاني زياد مانند جنتامايسين
آميکاسين مانند جنتامايسين است ولى بر روى ارگانيسم‌هاى مقاومت به جنتامايسين مؤثرتر است روزانه ۱۵mg/kg منقسم هر ۱۲-۸ ساعت وريدى، عضلانى زياد مانند جنتامايسين
تتراسيکلين‌ها
داکسى ‌سيکلين فرانسيسلاتولارنسيس، بروسلا، ويبريو ولنيفيکوس، کلاميديا، مايکوپلاسما پنومونيه، ريکتزيا ۱۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت وريدى، خوراکى جزئي تهوع، ازوفاژيت اروزيو، حساسيت به نور و تجمع در دندان‌ها نسبت به تتراسيکلين کمتر است
ماکروليدها
اريترومايسين استرپتوکوک، M. پنومونيه، لژيونلا ۲۵۰ ميلى‌گرم تا ۱ گرم هر ۶ ساعت وريدي، خوراکى لازم نيست تهوع، استفراغ، کرامپ، افزايش SGOT، يرقان کلستاتيک (به‌ويژه با استولات)، فلبيت، کرى‌گذرا
کلاريترومايسين مانند اريترومايسين است ولى بر H. آنفلوآنزا، کمپلکس مايکوباکتريوم آويوم نيز مؤثر است ۵۰۰ ميلى‌گرم ۲ بار در روز خوراکى جزئى عوارض نامطلوب گوارش در مقايسه با اريترومايسين کمتر است.
اريترومايسين مانند اريترومايسين، ولى بر کمپلکس M. آويوم، H. آنفلوآنزا، کلاميديا موثرتر است (FDA آن را براى اورتريت و سرويسيت تأييد کرده) ۵۰۰ ميلى‌گرم روزانه يک بار خوراکى جزئى مانند کلاريترومايسين است، عوراض نامطلوب گوارشى نسبت به ارتيرومايسين کمتر است
کينولون‌ها
سيپروفلو کساسين کوکسى‌هاى گرم مثبت (غير از عفونت‌هاى شديد پنوموکوکى يا انتروکوکى يا MRSA)، ارگانيسم‌هاى گرم منفى (غير از بورکلدريا کاپاسيا)، غير مؤثر بر بى‌هوازى‌ها، تنها برخى از سوش‌هاى استافيلوکوک به آن حساس هستند. ۵۰۰ تا ۷۵۰ ميلى‌گرم روزى ۲ بار خوراکي؛ ۴۰۰-۲۰۰ ميلى‌گرم هر ۱۲ ساعت وريدى وريدي، خوراکى جزئى عوارض نامطلوب گوارشي، از جمله تهوع، اسهال، استفراغ، به دليل اثر بر غضروف در کودکان و زنان حامله استفاده نشود.
لووفلو کساسين مانند سيپروفلوکساسين، ولى بر ارگانيسم‌هاى گرم مثبت، به‌ويژه استرپتوکوک پنومونيه، مؤثرتر است. ۲۵۰ يا ۵۰۰ ميلى‌گرم خوراکى روزى يک‌بار؛ ۵۰۰ - ۲۵۰ ميلى‌گرم وريدى روزى يک‌ بار وريدي، خوراکى جزئى تهوع، اسهال بى‌خوابي، سردرد
ساير آنتى‌بيوتيک‌ها
وانکومايسين ارگانيسم‌هاى مثبت ۱ گرم هر ۱۲ ساعت وريدي؛ ۵۰۰ - ۱۲۵ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت خوراکى وريدي، خوراکى (تنها براى کوليت C. ديفيسيل) زياد فلبيت، سندرم ”مردم قرمز“، سميت گوش، سميت کليوى +/-؛ در صورت تجويز با آمينوگليکوزيدها ممکن است افزايش يابد (غلظت حداقل بايد کمتر از ۱۰mg/ml باشد)
کليندامايسين استرپتوکوک، S. طلائى (غير از MRSA)، بى‌هوازى‌ها ۹۰۰ - ۶۰۰ ميلى‌گرم هر ۸ ساعت وريدي؛ ۴۵۰ - ۱۵۰ ميلى‌گرم هر ۶ ساعت خوراکى ۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۸-۶ ساعت وريدي، عضلاني، خوراکى لازم نيست اسهال، کوليت، C. ديفيسيل، راش
مترونيدازول بى‌هوازى‌ها ۵۰۰ ميلى‌گرم هر ۸-۶ ساعت خوراکى، وريدى لازم نيست تهوع، استفراغ، طعم فلزي، سردرد، واکنش شبه دى‌سولفيرام با الکل، در بيمارى شديد کبدى بايد دوز کاهش داده شود.
کينوپريستين، دالفوپريستين بيشتر ارگانيسم‌هاى گرم مثبت، از جمله E. فيسيوم مقاوم به وانکومايسين و MRSA؛ غير مؤثر بر E. فکاليس mg/kg ۷/۵ هر ۱۲ ساعت وريدى لازم نيست فلبيت، راش، هيپربيلى روبينمى بدون علامت