جدول درمان ضدٌ باکترى(۲)

دارو ارگانيسم‌ها محدوده دوزاژ راه تجويز کاهش دوز براى نارسائى کليه سميت‌هاى عمده
سفالوسپورين‌ها
سفازولين استرپتوکوک، S. (غير از MRSA) اشريشياکولى، کلبسيلا ۲-۱ گرم هر ۸ ساعت وريدى وريدى، عضلانى متوسط افزايش آلکالن فسفاتاز
سفوروکسيم استرپتوکوک، S. طلائى (غير از MRSA)، نيسريا گونوره، N. مننژيتيديس، هموفيلوس آنفلوآنزا، E کولى، کلبسيلا، سالمونلا، شيگلا ۷۵۰ ميلى‌گرم تا ۵/۱ گرم هر ۸ ساعت وريدى يا عضلانى، ۲۵۰-۱۲۵ ميلى‌گرم دو بار روزانه خوراکى (سفوروکسيم اکستيل) وريدى، عضلانى، خوراکى متوسط فلبيت، ازديادحساسيت (ائوزينوفيلى)، افزايش SGOT، افزايش آلکالن فسفاتاز
سفوکسيتين هماند سفوروکسيم (غير از H. آنفلوآنزا) به اضافه بى‌هوازى‌ها ۱ گرم هر ۸ ساعت تا ۲ گرم هر ۵ ساعت وريدى، عضلانى متوسط ازدياد حساسيت، افزايش کاذب کراتينى
سفوتتان همانند سفوکسيتين (ولى به غير از B. فراژيليس، مانند آن بر روى باکتروئيدها مؤثر نيست) ۳-۱ گرم هر ۱۲ ساعت وريدى، عضلانى متوسط خونريزى، حين درمان و قبل از آن PT را کنترل کنيد؛ در صورت وجود سابقه اختلال انعقادى داروى ديگرى تجويز کنيد)، افزايش تست‌هاى عملکرد کبد
سفتى‌زوکسيم استرپتوکوک، S طلائى (غير از MRSA و به اندازه سفازولين موثر نيست)، ارگانيسم‌هاى گرم منفى غير از استنوتروفوموناس مالتوفيليا و لژيونلا؛ اثر بر بى‌هوازى‌ها مورد بحث است. ۱ گرم هر ۱۲ ساعت تا ۴ گرم هر ۸ ساعت وريدى، عضلانى متوسط فلبيت، ازدياد حساسيت (راش،ائوزينوفيلى)،افزايشSGOT
سفترياکسون مانند سفتى‌زوکسيم (ولى بر روى P. آئروژينوزا يا بى‌هوازى‌ها مؤثر نيست) ۲-۱ گرم هر ۲۴ ساعت (يا هر ۱۲ ساعت) وريدى، عضلانى لازم نيست مانند سفتى‌زوکسيم، شن‌ريزه در کيسه صفرا در بررسى سونوگرافى با سنگ صفراوى علامت‌دار در ۹% موارد
سفتازيديم مانند سفتى‌زوکسيم است ولى برخلاف آن بر روى بيشتر سوش‌هاى P. آئروژوينوزا مؤثر است (ولى بر روى بى‌هوازى‌ها اثر ندارد) ۲-۱ گرم هر ۸ ساعت وريدى، عضلانى متوسط مانند سفتى‌زوکسيم
سفپيم (cefepime) مانند سفتازيديم است به‌جز آنکه بر روى S. طلائى (غير از MRSA) و تعدادى از سوش‌هاى مقاوم انتروباکتر و سراشيا مؤثرتر است. ۲-۱ گرم هر ۱۲ ساعت وريدى متوسط مانند سفتى‌زوکسيم