جدول توصيه‌هائى براى ايمن‌سازى روتين افراد آلوده به HIV در ايالات متحده

  واکسن     وضعيت بالينى HIV   توضيحات  
  بدون علامت   علامت‌دار
DTaP/Td بله بله برنامه ايمن‌سازى معمول بدون تغيير انجام شود.
OPV خير خير افزايش خط تکثير ويروس واکسن و فلج پاراليتيک؛ براى تماس‌هاى خانگى افراد آلوده به HIV از IPV استفاده مى‌شود.
IPV بله بله پاسخ آنتى‌بادى به‌طور بالقوه در بيماران علامت‌دار مختل است.
MMR بله بله برنامه معمول ايمن‌سازى بدون تغيير انجام شود؛ در موارد خطر بالاى تماس با سرخک، اولين دوز در سن ۱۱-۶ ماهگى و دومين دوز بعد از ماه ۱۲ زندگى داده مى‌شود؛ در موارد عفونت ثابت شده، مى‌توان از ايمونوگلوبولين سرخک استفاده کرد
کونژوگه Hib بله بله برنامه معمول ايمن‌سازى بدون تغيير انجام شود
HBV بله بله پاسخ آنتى‌بادى احتمالاً مختل است؛ واکسن با دوز بالاتر موجود است، ولى در مورد دوز مطلوب هيچ اطلاعاتى وجود ندارد؛ احتمالاً بهتر است که بعد از ايمن‌سازى تيتر آنتى‌بادى کنترل شود و در صورت پائين بودن آن دوزهاى ديگرى داده شود.
پنوموکوک بله بله بايد به همه افراد ۲ ساله به بالا داده شود
آنفلوآنزا بله بله پاسخ آنتى‌بادى احتمالاً در بيماران علامت‌دار مختل است
واريسلا خير خير مصرف آن در افراد آلوده به HIV بدون علامت مطالعه نشده است.


تذکر:

DTaP، ديفتري، کزاز، سياه‌سرفه بدون سلول؛ Td، کزاز، ديفتري؛ OPV، واکسن ويروس پوليو خوراکي؛ IPV، واکنس ويروس پوليو غير فعال شده؛ MME، سرخک، اوريون، سرخجه؛ H, Hib آنفلوآنزا تيپ b؛ HBV، ويروس هپاتيت B.

جدول توصيه‌هاى ايمن‌سازى بعد از تماس با محصولات ايمونوگلوبولين در ايالات متحده

بيمارى انديکاسيون توضيحات
سرخک بله ايمونوگلوبولين استاندارد انسانى براى شيرخواران و بالغينى که در تماس با سرخک بوده‌اند و داراى ايمنى طبيعى هستند (ولى واکسن سرخک در آنها منع مصرف دارد) و بيماران دچار اختلال ايمنى که در تماس با سرخک بوده‌اند (بدون توجه به وضعيت ايمن‌سازي) توصيه مى‌شود. بايد ۶-۳ ماه بعد از تجويز ايمونوگلوبولين در بيماران ايمن‌سازى انجام شود، دوز پيشنهادي:mg/kg ۰/۲۵-۰/۵ (يعنى mg/kg ۴۰-۸۰ از IgG) به‌صورت عضلانى؛ ۸۰mg/kg از IgG در افراد دچار اختلال ايمني؛ حداکثر، ۱۵ml.
سرخجه خير تأثير آن قابل اطمينان نيست؛ لذا ايمونوگلوبولين استاندارد انسانى تنها براى زنان حامله آنتى‌بادى منفى در سه ماهه اول باردارى که در تماس با سرخجه ثابت شده بوده‌اند و مايل به ختم حاملگى نيستند توصيه مى‌شود. دوز پيشنهادي: ml/kg ۰/۵۵ (۹۰mg/kg) از IgG عضلانى
کزاز بله به دليل خطر بروز بيمارى سرم به‌دنبال تجويز سرم اسبي، ايمونوگلوبولين کزاز انسانى (TIG) جايگزين آنتى‌توکسين کزاز اسبى شده است. دوز پيشنهادى براى پروفيلاکسى بعد از تماس: ۵۰۰-۲۵۰ واحد TIG(mg/kg ۱۰-۲۰ از IgG) به‌صورت عضلاني. دوز پيشنهادى براى درمان کزاز: ۶۰۰۰ - ۳۰۰۰ واحد TIG عضلانى.
هارى بله به‌دليل خطر بروز بيمارى سرم، ايمونوگلوبولين‌هاى انسانى (RIG) بر آنتى‌سرم‌ هارى اسبى ارجح است. RIG يا آنتى‌سرم براى افراد فاقد ايمن‌سازى که توسط حيوانى گاز گرفته شده‌اند و هارى را در آنها نمى‌توان در کرد يا در موارد تماس با حيواناتى که هارى آنها مسجل شده، توصيه مى‌گردد. دوز پيشنهادى 2۰IU/kg :RIG (يعنى ۲۲mg/kg از IgG). دوز پيشنهادى آنتى‌سرم؛ ۴۰IU/kg. واکسن‌ هارى نيز در روزهاى صفر، ۳، ۷، ۱۴، و ۲۸ داده مى‌شود.
هپاتيت A بله ايمونوگلوبولين سرمى استاندارد به‌صورت دوز واحد ml/kg ۰/۰۲-۰/۰۴ يا (براى تماس مداوم) با دوز حداکثر تا mg/kg ۰/۰۶ هر ۵ ماه داده مى‌شود. مطالعه بر روى درمان بعد از تماس با ايمونوگلوبولين هپاتيت A انجام نشده است.
هپاتيت B بله ايمونوگلوبولين سرمى استاندارد تأثير قابل اعتمادى ندارد. ايمونوگلوبولين اختصاصى هپاتيت B انسانى مؤثر است و براى نوزادان متولد شده از مادر آلوده و متعاقب تماس مخاطى يا تزريقى با افراد آلوده يا خون يا سرم آلوده توصيه مى‌شود. دوز پيشنهادى براى نوزادان: ml ۰/۵ عضلانى ظرف ۱۲ ساعت بعد از تولد دوز پيشنهادى براى تماس تزريقى يا مخاطي: ml/kg ۰/۰۶ (يعنى 10mg/kg از IgG) عضلانى.
هپاتيت غير A، غير B بله ايمونوگلوبولين سرمى استاندارد ممکن است مؤثر باشد. دوز پيشنهادى ml/kg ۰/۱۲ (يعنى ۱۰mg/kg از IgG) عضلاني، تا حداکثر ۱۰ml.
واريسلا - زوستر بله ايمونوگلوبولين بايد به شيرخواران و کودکانى که در خطر زيادى براى تغيير سرمى هستند، از جمله نوزادانى که در حين زايمان در معرض بيمارى بوده‌اند، و نيز به افراد بالغ مستعدى که در تماس با بيمارى بوده‌اند داده شود. دوز پيشنهادى ۱۲۵ واحد (يک ويال۰ به ازاء هر ۱۰kg عضلانى (حداقل ۱۲۵ واحد؛ حداکثر ۶۲۵ واحد).