شناسائى ماکروسکوپيک آنتى‌ژن آزمايش لاتکس آگلوتيناسيون و آنزيم ايمونواسى (EIA) روش‌هاى سريع و ارزانى هستند که با آنها مى‌توان باکترى‌ها، ويروس‌ها، يا توکسين‌هاى خارج سلولى باکترى‌ها را از روى آنتى‌ژن‌هاى پروتئينى يا پلى‌ساکاريدى آنها شناسائى نمود. اين آزمايشات را مى‌توان هم مستقيماً بر روى نمونه‌هاى بالينى و هم بعد از رشد ارگانيسم‌ها در آزمايشگاه انجام داد. مواردى که توسط اين روش‌ها قابل شناسائى هستند عبارتند از: کريپتوکوکوز، هيستوپلاسموز، سالمونلوز، شيگلوز، و عفونت ناشى از توکسين‌هاى A و B کلستريديوم ديفيسيل.