سردرد تنشن در همه گروه‌هاى سنى شايع است. درد در همه سر به‌وجود مى‌آيد و به‌صورت فشار يا يک نوار محکم توصيه مى‌شود. ممکن است ساعت‌ها يا روزها ادامه داشته باشد. اغلب مربوط به استرس است، به استراحت و مسکن‌هاى OTC ساده (مانند آسپرين، استامينوفن، ايبوپروفن) پاسخ مى‌دهد. براى پروفيلاکسى (جدول داروهاى مؤثر در درمان سردرد نوع - تنشن) آمى‌تريپتيلين مفيد مى‌باشد. افتراق آن از ميگرن شايع مشکل است.


سردرد تنشن
سردرد تنشن

داروهاى مؤثر در درمان سردرد نوع - تنشن

دارو نام تجارتى ميزان مصرف
  داروهای غیرالتهابی ضد استروئیدی
استامينوفن تيلنول، ژنريک ۶۵۰ ميلى‌گرم خوراکى هر ۴ تا ۶ ساعت
آسپرين ژنريک ۶۵۰ ميلى‌گرم خوراکى هر ۴ تا ۶ ساعت
ديکلوفناک کتافلام، ژنريک ۵۰ تا ۱۰۰ ميلى‌گرم هر ۴ تا ۶ ساعت (حداکثر ۲۰۰ ميلى‌گرم در روز)
ايپبوپروفن ادويل، موترين، نوپرين، ژنريک ۴۰۰ ميلى‌گرم خوراکى هر ۳ تا ۴ ساعت
ناپروزين سديم الو، آناپراکس، ژنريک ۲۲۰ تا ۵۵۰ ميلى‌گرم، دو بار در روز
مسکن‌هاى ترکيبى
استامينوفن ۳۲۵ ميلى‌گرم به‌اضافهٔ بوتال بيتال ۵۰ ميلى‌گرم فرنلين، ژنريک ۱ تا ۲ قرص حداکثر ۶ عدد در روز
استامينوفن ۶۵۰ ميلى‌گرم به‌اضافهٔ بوتال‌بيتال ۵۰ ميلى‌گرم فرنلين فورت ۱ قرص حداکثر ۶ عدد در روز
استامينوفن ۳۲۵ به‌اضافهٔ بوتال‌بيتال ۵۰ ميلى‌گرم به‌اضافهٔ کافئين ۴۰ ميلى‌گرم فيوريست، اشريک، ژنريک ۱ تا ۲ قرص حداکثر ۶ عدد در روز
استامينوفن ۵۰۰ ميلى‌گرم به‌اضافهٔ بوتال‌بيتال ۵۰ ميلى‌گرم به‌اضافهٔ کافئين ۴۰ ميلى‌گرم اشريک پلاس ۱ تا ۲ قرص حداکثر ۶ قرص در روز
آسپرين ۳۲۵ ميلى‌گرم به‌اضافهٔ بوتال‌بيتال ۵۰ ميلى‌گرم به‌اضافهٔ کافئين ۴۰ ميلى‌گرم فيورينال ۱ تا ۲ قرص حداکثر ۶ عدد در روز
آسپيرين ۶۵۰ ميلى‌گرم به‌اضافهٔ بوتال‌بيتال ۵۰ ميلى‌گرم اگزوتال ۱ قرص هر ۴ ساعت حداکثر ۶ قرص در روز
آمى‌تريپتيلين الاويل، ژنريک ۱۰-۵۰ ميلى‌گرم قبل از خواب
دوکسپين سينکوان، ژنريک ۱۰-۷۵ ميلى‌گرم قبل از خواب
نورتريپتيلين پاملور، ژنريک ۲۵-۷۵ ميلى‌گرم قبل از خواب