داروهاى مؤثر بر درمان حاد ميگرن

دارو نام تجارتى ميزان مصرف
  NSAIDها
استامينوفن(اسپيرين، کافئين) اکسدرين ميگرن دو قرص يا Caplet هر شش ساعت (حداکثر ۸ قرص در روز)
- آگونيست‌هاى (۵ هيدروکسى تريپتامين) HT - ۵ :
  - خوراکى:
  ارگوتامين ارگومار يک قرص زيزبانى ۲ ميلى‌گرم در آغاز و هر نيم ساعت (حداکثر ۳ قرص در روز، ۵ قرص در هفته)
  ارگوتامين ۱ ميلى‌گرمى، کافئين صد ميلى‌رمى ارکاف، ويگرن يک يا دو قرص در آغاز، سپس يک قرص هر نيم ساعت (حداکثر ۶ قرص در روز، ۱۰ قرص در هفته).
  ريزاتريپتان ماکسالت، ماکسالت - MLT در آغاز قرص ۵ تا ۱۰ ميلى‌گرم، مى‌توان هر ۲ ساعت تکرار کرد (حداکثر ۳۰ ميلى‌گرم در روز)
  سوماتريپتان ايمى‌ترکس در آغاز قرص ۵۰ تا ۱۰۰ ميلى‌گرمى - مى‌توان هر ۲ ساعت تکرار کرد (حداکثر ۲۰۰ ميلى‌گرم در روز)
  - نازال:
  دى‌هيدروارگوتامين اسپرى نازال ميگرانال قبل از اسپرى نازال، اين پمپ بايد ۴ بار زده شود، يک اسپرى (۵/۰ ميلى‌گرم) در هر سوراخ بينى تجويز مى‌شود و به‌دنبال آن ۱۵ دقيقه بعد اسپرى دوم در هر سوراخ بينى زده مى‌شود.
  سوماتريپتان اسپرى نازال ايمى‌ترکس اسپرى ۵ تا ۲۰ ميلى‌گرمى به‌صورت ۴ اسپرى ۵ ميلى‌گرمى در هر سوراخ بينى يا يک اسپرى ۲۰ ميلى‌گرم (مى‌توان يک بار بعد از ۲ ساعت تکرار نمود نبايد دوز آن از ۴۰ ميلى‌گرم در روز بيشتر شود)
  - تزريقى:
  دى‌هيدروارگوتامين ۱۵ - DHE ۱ ميلى‌گرم وريدى يا عضلانى يا ساب‌کوتانه در آغاز سپس هر يک ساعت (حداکثر ۳ ميلى‌گرم در روز، ۶ ميلى‌گرم در هفته)
  سوماتريپتان ايمى‌ترکس تزريقي ۶ ميلى‌گرم ساب‌کوتانه در آغاز (مى‌توان آن را يک بار پس از ساعت به‌صورت حداکثر ۲ دوز در ۲۴ ساعت مصرف نمود)
- آنتاگونيست‌هاى دوپامين:
  - خوراکى:
  متوکلوپراميد رگلانa - ژنريک ۵-۱۰ ميلى‌گرم در روز
  پروکلرپرازين کمپازينa - ژنريکa ۱-۲/۵ ميلى‌گرم در روز
  - تزريقى:
  کلرپرومازين ژنريکa ۰/۱ ميلى‌گرم به ازاء هر کيلوگرم وزن بدن وريدى به‌صورت ميلى‌گرم در دقيقه، حداکثر ۳۵ ميلى‌گرم در روز
  متوکلوپرايد رگلانa - ژنريک ۱۰ ميلى‌گرم وريدي
  پروکلرپرازين کمپازينa - ژنريکa ۱۰ ميلى‌گرم وريدى
  - داروهاى ديگر
  - خوراکى :
  استامينوفن ۳۲۵ ميلى‌گرم به‌علاوه دى‌کلرالفنازون ۱۰۰ ميلى‌گرم به‌علاوه ايزومتيتن ۶۵ ميلى‌گرم ميدرين، دورادرين، ژنريک دو کپسول در آغاز و به‌دنبال آن يک کپسول هر يک ساعت (حداکثر ۵ کپسول)


a به طور اختصاصى توسط اداره دارو و غذاى آمريکا براى ميگرن توصيه نشده است.