اسيدوز تنفسى ويژگى آن احتباس CO2 به‌علت نارسائى ونتيلاسيون مى‌باشد. علت شامل مصرف داروهاى آرام‌بخش، استروک، بيمارى مزمن ريه، انسداد راه‌هاى هوائي، ادم شديد ريه، اختلالات نوروموسکلولار، ايست قلبى - ريوى مى‌باشد. سمپتوم‌ها شامل گيجي، آستريکسى و بى‌حسى (obtundation) مى‌باشند.

درمان

هدف بهبود ونتيلاسيون از طريق تخليهٔ ترشحات ريوى و معکوس کردن برونکوسپاسم مى‌باشد. انتوباسيون در موارد حاد و شديد مورد نياز است. اسيدوز به‌علت هيپوکاپنه معمولاً خفيف است.