روش نزديک شدن به درمان بيمارى‌هاى اسهال حاد در شکل (الگوريتم درمان اسهال حاد) نشان داده شده است. درمان سمپتوماتيک شامل هيدراسيون مجدد و شديد (وريدى يا با محلول‌هاى قند - الکتروليت خوراکي)، جايگزين کردن الکتروليت‌ها، متصل‌شونده‌ها به مواد فعال اسموتيک (مانند کائولن - پکتين)، و مواد مخدر جهت کاهش موتيليته روده (مانند لوپراميد، دى‌فنوکسيلات)؛ مواد مخدر در علل عفونى يا التهابى اسهال کنترانديکاسيون دارند. يک روش نزديک شدن به درمان اسهال مزمن در شکل (الگوريتم درمان اسهال مزمن) آمده است.


الگوريتم درمان اسهال حاد. قبل از ارزيابي، درمانى تجربى با (٭) مترونيدازول و با (+) کينولون را در نظر داشته باشيد.
الگوريتم درمان اسهال حاد. قبل از ارزيابي، درمانى تجربى با (٭) مترونيدازول و با (+) کينولون را در نظر داشته باشيد.

الگوريتم درمان اسهال مزمن ٭ دیس موتیلیته با اشکال مختلف مدفوع ظاهر می شود.
الگوريتم درمان اسهال مزمن ٭ دیس موتیلیته با اشکال مختلف مدفوع ظاهر می شود.