درمان ورتيگوى حاد شامل استراحت در بستر و داروهاى ساپرس‌کننده وستيبولار (جدول درمان ورتيگو) مى‌باشد. اگر ورتيگو بيش از چند روز ادامه يابد بيشتر پزشکان به حرکت دادن بيمار در تلاش جهت القاءِ مکانيسم‌هاى جبرانى مرکزى توصيه مى‌کنند. BPPV به ورزش‌هاى خاص دوباره قرار دادن مانند روش Epley پاسخ مى‌دهد. ممکن است بيمارى منير به رژيم کم نمک (يک گرم در روز) يا به يک ديورتيک پاسخ دهد.

درمان ورتيگو

دارو دوز a
آنتى‌هيستامين  
مکليزين ۵۰-۲۵ ميلى‌گرم سه بار در روز
ديمن هيدرينات ۵۰ ميلى‌گرم يک تا دوبار در روز
پرومتازين b ۵۰-۲۵ ميلى‌گرم در روز
آنتى‌کولينرژيک‌ها c
پاچ ترانس درمال اسکوپولامين ۱/۵ ميلى‌گرم در سه روز
سمپاتوميمتيک
  افدرين
بنروديازپين ۲۵ ميلى‌گرم در روز
  ديازپام ۲/۵ ميلى‌گرم ۳-۱ بار در روز
داروهاى ترکيبى  
  افدرين و پرومتازين ۲۵ ميلى‌گرم در روز از هر کدام
 ورزش - درمانى  
مانورهاى دوباره قرار دادن d
نوتوانى وستيبولار e
ساير درمان‌ها
ديورتيک‌ها يا رژيم کم‌نمک
(۱ گرم در روز) f
جراحى گوش داخلى g


a: دوز متداول آغازين در بالغين؛ دوز حمايتى مى‌تواند ۳-۲ برابر شود.


b: همچنين داراى اثر ضدٌ استفراغ قوى است.


c: تنها براى بيمارى حرکت


d: براى ورتيگوى وضعيتى پاروکسيسمال (ناگهاني) خوش‌خيم


e: براى ورتيگوى غير از منير و وضعيتي


f: براى بيمارى منير


g: براى موارد مقاوم بيمارى منير