مطالعات اتونوميک شامل تعيين تغييرات ضربان قلب با دم، نسبت والسالوا، پاسخ ضرابن قلب به ايستادن / دراز کشيدن متعاقب ايستادن (Tilting)، پاسخ فشار خون به مشت کردن مداوم و ارزيابى پاسخ سمپاتيک پوست است. اين تست‌ها قادر هستند شواهدى عينى از نارسائى اتونوميک (مرکزى يا محيطي) را فراهم کنند و عملکرد آکسون‌هاى محيطى کوچک بدون ميلين را ارزيابى نمايند.