عفونت اليگودندروسيت‌ها با ويروس IC موجب يمارى دميلينيزان چندکانونى پيشرونده‌اى مى‌شود. تظاهرات بالينى منعکس‌کننده محل، وسعت و تعداد ضايعات هستند و مى‌توانند شامل اختلال وضعيت رواني، اختلالات ميدان بينائى و ضعف فوکال باشند. تقريباً تمام بيماران اختلال نقص ايمنى زمينه‌اى - اکثراً عفونت HIV دارند.

تشخيص

تشخيص به‌طور تيپيک در MRI ضايعات چندکانونى ماده سفيد ديده مى‌شود که با کنتراست تشديد نمى‌شود و فاقد اثرات توده است. ازدياد DNA ويروس IC از CSF به کمک روش PCR به‌همراه علائم بالينى و يافته‌هاى تصويربردارى تيپيک تشخيصى اين بيمارى است. CSF PCR منفى احتمال بيمارى PML را کم مى‌کند ولى تشخيص آن ‌را رد نمى‌کند. ممکن است براى تشخيص قطعى به نمونه‌بردارى از مغز نياز گردد.

درمان

هيچ درمان رايجى براى PML در دسترس نيست. گزارش شده است بهبود وضعيت ايمنى (مثل درمان مطلوب ضدٌ رتروويروس در مبتلايان به HIV) موجب تثبيت يا بهبودى بيمارى مى‌شود.