فقدان حس در زير يک نصف‌النهار افقى روى تنه (”سطح حسي“) به‌همراه ضعف و اسپاستيسيتى از نشانه‌هاى اصلى بيمارى‌هاى نخاع هستند.

علائم حسى

غالباً بيماران دچار گزگز مى‌شوند که مى‌تواند در يک يا دو پا شروع شود و به‌تدريج صعود کند. سطح حسى مربوط به حس سوزن يا ارتعاش غالباً مطابقت خوبى با محل ضايعه عرضى دارد. ممکن است بيماران به‌طور ايزوله فقدان حس درد / حرارت در محل شانه‌ها (الگوى ”شنل“ يا ”سرنگوميليک“) يا فقدان حس ارتعاش / موقعيت در يک نيمه بدن و فقدان حس درد / حرارت در سمت ديگر داشته باشند (سندرم همى‌کورد براون‌سکوارد؛ Brown-Sequard Hemicord Syndrom).

اختلال حرکتى

اختلال حرکتى تخريب مسيرهاى کورتيکواسپاتيال موجب کوادرى‌پلژى يا پاراپلژى همراه با افزايش تون عضلات، رفلکس‌هاى عمقى تاندونى هيپراکتيو و پاخس پلانتار (بابينسکى) اسکتانسور مى‌شود. در ضايعات حاد و شديد ممکن است در ابتدا شلى و آرفلکسى (شوک نخاعي) ديده شود.

علائم سگمنتال

علائم سگمنتال شاخص‌هاى تقريبى سطح ضايعه هستند: باند هيپرآلرژى / هيپرپاتي، شلى‌ايزوله، آتروفي، يا فقدان رفلکس تاندونى منفرد.

اختلال عملکرد اتونوم

احتباس ادرارى اوليه وقتى همراه با درد پشت يا گردن، ضعف و يا سطح حسى باشد بايد شک به بيمارى طناب نخاعى را برانگيزاند.

درد

درد خط وسط پشت ارزش تعيين محل بيمارى دارد. درد بين دو کتف ممکن است اولين علامت فشار بر قسمت ميانى نخاع توراسيک باشد. دردهاى راديکولر ممکن است نشان دهند. ضايعاتى باشد که جانبى‌تر قرار مى‌گيرند. درد ناشى از ضايعات قسمت تحتانى نخاع (کونوس مدولاريس) ممکن است به کمر تير بکشد.

علائم خاصى که توسط سطح نخاعى به‌وجود مى‌آيند

- ضايعات نزديک به فورامن مگنوم:

ضعف شانه و دست همان طرف و به‌دنبال آن ضعف پاى همان طرف و پس از آن پاى سمت مقابل و سپس دست سمت مقابل به‌علاوه فلج تنفسي.


- نخاع گردنى:

با توجه به الگوى ضعف حرکتى و آرفلکسى تعيين محل آن بهتر انجام مى‌شود. شانه (CS)، دوسر بازو (C5-6)، براکيورادياليس (C60، سه سر بازو / انگشت و اکستانسورهاى مچ دست (C7) و فلکسور انگشتان (C8).


- نخاع سينه‌اى:

با تعيين سطح حسى در تنه منشاء آن تعيين مى‌شود.


- نخاع کمرى:

ضايعات قسمت فوقانى نخاع کمرى موجب فلج فلکسيون لگن و اکستانسيون زانو مى‌شود در حالى‌که ضايعات قسمت تحتانى نخاع حرکات پا و مچ پا، فلکسيون زانو و اکستانسيون ران را درگير مى‌کنند.


- نخاع ساکرال (کونوس مدولاريس):

بى‌حسى ناحيه کف لگن و اختلال عملکرد مثانه / روده / جنسى


- ناحيه دم اسبى:

ضايعات پائين‌تر از محل ختم نخاع در سطح مهره L1 باعث فلج شال غير قرينه بدون رفلکس با اختلال عملکرد مثانه / روده و اختلال حسى در زير L8 مى‌شود. درد شايع است و به پرينه يا ران‌ها انتشار مى‌يابد.