منشاء اختلالات نخاعى مى‌تواند داخل (منشاء آن درون نخاع است) يا خارج آن (تحت فشار بودن نخاع يا خونرسانى آن) باشد. ضايعات خارج نخاعى غالباً درد راديکولر، علائم کورتيکواسپاينال زودرس، و کاهش حس ساکرال ايجاد مى‌کنند. ضايعات داخل نخاعى درد سوزشى با لوکاليزاسيون ضعيف و علائم کورتيکواسپانيال با شدت کمتر ايجاد مى‌کنند و غالباً حس پرينه‌آل / ساکرال درگير نمى‌شود.