آسيب دستگاه ادرارى به‌دليل احتباس ادرارى همراه با اتساع مثانه و آسيب به عضله دتروسور، عفونت دستگاه ادراري، هيپرتانسيون يا هيپوتانسيون حمله‌اى همراه با تغييرات حجم، ايلئوس و گاستريت، در ضايعات قسمت فوقانى نخاع گردنى امکان نارسائى تنفسى مکانيکي، هيپرتانسيون و برادى‌کاردى در پاسخ به تحريکات دردناک يا اتساع مثانه و روده، زخم‌هاى بستر، ترومبوز وريدى و آمبولى ريوى.