بيمارى‌هاى نخاعى مى‌توانند کشنده باشند اما اگز زود تشخيص داده شوند بسيارى از آنها قابل درمان هستند (جدول - تعدادى از اختلالات نخاعى قابل درمان -). دانستن کاربردى آناتومى نخاع غالباً کليدى براى تشخيص صحيح است. (شکل - قطع عرضى نخاع و نمايش مسيرهاى صعودى و نزولى اصلى -).

جدول تعدادى از اختلالات نخاعى قابل درمان

فشارنده
نئوپلاسم اپى‌دورال، اينترادورال يا داخل نخاعى
آبسه اپى‌دورال
خونريزى اپى‌دورال
اسپونديلوز گردنى
ديسک فتقى شده
فشار پس از تروما به‌وسيله مهره شکسته‌شده يا جابه‌جا شده يا خونريزى
عروقى
مالفورماسيون شريانى وريدي
التهابى
ميليت عرضى
مولتيپل اسکلروز
عفونت
ويروسي: هرپس سيمپلکس تيپ ۲
باکتريائي، سيفليس، سل، ليستريا و موارد ديگر
تکاملى
سيرنگوميلى
متابوليک
دژنراسيون ترکيبى تحت حادقطع عرضى نخاع و نمايش مسيرهاى صعودى (چپ) و نزولى (راست) اصلي. مسيرهاى اسپاينوتالاميک قدامى و جانبى پاسخ‌هاى عصبى نيمه مقابل بدن را به بالا هدايت مى‌کنند. C = گردني، T = سينه‌اي،
L = کمري، P = پروگزيمال، D = ديستال، F = فلکسورها، E = اکستانسورها.
قطع عرضى نخاع و نمايش مسيرهاى صعودى (چپ) و نزولى (راست) اصلي. مسيرهاى اسپاينوتالاميک قدامى و جانبى پاسخ‌هاى عصبى نيمه مقابل بدن را به بالا هدايت مى‌کنند. C = گردني، T = سينه‌اي، L = کمري، P = پروگزيمال، D = ديستال، F = فلکسورها، E = اکستانسورها.