ارزيابى تشخيصى

ارزيابى تشخيصى تقسيم‌بندى نوروپاتى به پاتولوژى اکسونال يا دميلينيزان (جدول - پلى‌نوروپاتى‌ها -) و توجه به سير زمانى نوروپاتى (جدول - ملاحظات تشخيصى در پلى‌نوروپاتى -) به تشخيص کمک مى‌کند. اگر شرح حال و معاينه تشخيص را آشکال نسازد EMG مفيد واقع مى‌شود. با EMG مى‌توان نوروپاتى اکسونال را از دمينليزان، نوروپاتى را از ميوپاتي، اختلالات ريشه يا شبکه عصبى را از درگيرى اعصاب ديستال، پلى‌نورپاتى جنراليزه را ازمونونوروپاتى مولتى‌پلکس و ضعف عمومى را از ضعف عصب محيطى افتراق داد. در صورتى‌که واسکوليت، دميلينه شدن چندکانوني، آميلوييدوز، جذام يا سارکوئيدوز مدٌ نظر باشد نمونه‌بردارى عصب سورال کمک‌کننده است. نمونه‌بردارى باعث کاهش حس قسمت جانبى پا مى‌شود و ممکن است به‌ندرت در محل نمونه‌بردارى نوروم دردناکى ايجاد شود. مطالعات آزمايشگاهى جهت غربالگرى پلى‌نوروپاتى اکسونال قرنيه و ديستال، ESR, HbA1c، پروتئين / الکتروفورز سرم، و ويتامين BUN, B12 و کراتى‌نين هستند. تشخيص‌هاى افتراقى بررسى‌هاى تشخيصى اضافه‌ترى را پيشنهاد مى‌کند. به ياد داشتن بيمارى‌هاى سيستيک، داروها و توکسين‌هائى که نوروپاتى ايجاد مى‌کنند اهميت دارد.

جدول پلى‌نوروپاتى‌ها (PN) )

آکسونال دميلينيزان
اکتسابى
ديابت ديابت
اورمى کارسينوما
کمبود B12 عفونت HIV
بيمارى‌هاى وخيم لنفوم
عفونت HIV مولتيپل ميلوم
بيمارى لايم گاموپاتى مونوکانال خوش‌خيم (IgM)
لنفوم پلى‌نوروپاتى دميلينيزان التهابى حاد (AIDP)
مولتيپل ميلوم پلى‌نوروپاتى دميلنيزان التهابى مزمن (CIDP)
نوروپاتى اکسونال حرکتى حاد توکسين ديفترى
داروها: سيس‌پلاتين، هيدرالازين، ايزونيازيد، مترونيدازول، نيتروفورانتوئين، فنى‌توئين، پيريدوکسينى، وين‌کريستين ايديوپاتيک
توکسين‌ها: آرسنيک، تاليوم، سرب، غير آلى، ارکانوفسفره‌ها گاموپاتى مونوکلونال خوش‌خيم (IgG, IgA)
ايديوپاتيک
ارثى
(HMSN II HMSN I
آميلوئيد HMSN II
پورفيرى آدرنوميلونوروپاتى
بيمارى فابرى لکوديستروفى متاکروماتيک
آبتاليپوپروتئينمى بيمارى رفزوم (Refsum's Disease)
آتاکسى فردريش استعداد ارثى فلج فشارى
آدرنوميلونوروپاتى
آتاکسى تلانژکتازى


۱. علل نادر را شامل نمى‌شود


۲. نوروپاتى حرکتى و حسى ارثى

جدول ملاحظات تشخيصى در پلى‌نوروپاتى

نوع پلى‌نوروپاتى سير زمانى علل
آکسونال
حاد روزها تا هفته‌ها مسموميت شديد (آرسنيک، حشره‌کش‌ها)
پورفيري، سندرم گيلن - باره
تحت حاد هفته‌ها تا ماه‌ها معمولاً توکسيک يا متابوليک، توکسين‌ها را قطع کنيد
و اختلال سيستميک زمينه‌اى را درمان کنيد.
مزمن ماه‌ها تا سال‌ها کمتر از ۵ سال علل توکسيک يا متابوليک را در نظر داشته باشيد
بيش از ۵ سال علل ارثي، ديابتى يا ديس‌پروتئينمى را در نظر داشته باشيد.
دميلينيزان
حاد روزها تا هفته‌ها سندرم گيلن‌باره، به‌ندرت ديفترى يا مسموميت يا تمشک سمى
تحت حاد هفته‌ها تا ماه‌ها CIDP، به‌ندرت توکسين‌هاى فوق‌الذکر به‌اضافه اورتيوگلوکز يا تاکسون
مزمن ماه‌ها تا سال‌ها احتمالات زيادى از جمله علل ارثي، التهابى، ديس‌پروتئينمى‌ها و علل متابوليک يا توکسيک ديگر


توجه: CIDP= پلى‌نوروپاتى دميلينيزان التهابى مزمن