خصوصيات بالينى

خصوصيات بالينى مونونوروپاتى‌ها معمولاً بر اثر تروما، تحت فشار بودن يا گير افتادن عصب ايجاد مى‌شوند. علائم حسى و حرکتى درمحل توزيع يک عصب منفرد است. اعصاب اولنار يا مدين دست يا عصب پرونئال پا بيش از اعصاب ديگر درگير مى‌شوند. اگر نوروپاتى عصب مدين در مچ دست (سندرم تونل کارپال) و نوروپاتى عصب اولنار در آنج واجد خصوصيات بالينى زير باشند از درمان محافظه‌کارانه سود مى‌برند: شروع ناگهاني، عدم نقص حرکتي، يافته‌هاى حسى کم يا فقدان آن (ممکن‌ است درد يا پارستزى ديده شود) و عدم شواهدى از فقدان اکسونال در EMG. عواملى از قبيل سير مزمن (عدم پاسخ به درمان محافظه‌کارانه)، نقص حرکتى و شواهدى از فقدان اکسونال در مطالعات الکترودياگنوستيک از برداشتن فشار به طريقه جراحى نفع مى‌برند. الگوهاى ضعف، فقدان حسى و درمان‌هاى محافظه‌‌کارانه / جراحى در جدول (- نوروپاتى‌هاى شايع - يافته‌ها و درمان -) فهرست شده‌اند.

جدول نوروپاتى‌هاى شايع - يافته‌ها و درمان

مدين اولنار پرونئال مشترک
محل مچ دست - تونل کارپال آرنج - تونل کوبيتال يا شيار کونديلار زانو - سر فيبولا
فقدان حسى قسمت جانى کف دست: انگشت اول تا سوم ± انگشت چهارم قسمت داخلى کف دست: انگشت پنجم ± انگشت چهارم دورسال پا قسمت جانبى ساق پا
ضعف حرکتى ابداکسيون شست دست شست را در مقابل ديگر انگشتان قرار دادن ابداکسيون انگشت نشانه ابداکسيون انگشت پنجم دورسى فلکسيون يا اورسيون پا
درمان محافظه‌کارانه آتل مچ دست، NSAIDs پد آرنج اجتناب از فشار مستقيم
درمان جراحى برش ليگامان عرضى مچ دست ازادسازى تونل کوبيتال ترانس‌پوزيسيون عصب اولنار -