دمانس اختلالى در توانائى‌هاى شناختى است. شايع‌ترين علامت آن کاهش حافظه است ولى ممکن است استعدادهاى ذهنى ديگرى نظير توجه، قضاوت، درک مطلب، جهت‌يابي، يادگيري، محاسبه، حل مسائل، خلق و رفتار هم دچار اختلال شود. آژيتاسيون يا توهم، هذيان، بى‌خوابى و فقدان مهار احساسات هم شايع هستند. دمانس بيمارى مزمنى است در حالى‌که دليريوم حالتى حاد همراه با نوسانات تغييرات هوشيارى (آژيتاسيون يا لتارژي) است و اغلب با تب، تاکيکاردى يا لرزش همراه است.