از آنجائى‌که تشخيص و صرع اغلب تنها بر پايه شواهد بالينى است گرفتن شرح حال دقيق ضرورى است. تشخيص افتراقى آن (جدول - تشخيص افتراقى تشنج -) شامل سنکوپ يا تشنج سايکوژنيک (تشنج کاذب) است. در معاينه باليني، عفونت، تروما، توکسين‌ها، بيمارى‌هاى سيستميک، اختلالات عصبى جلدى و بيمارى‌هاى عروقى مورد جستجو قرار مى‌گيرند. تعدادى از داروها آستانه تشنج را پائين مى‌آورند (جدول - داروها و موادى که مى‌توانند باعث تشنج شوند -). غير قرينگى در معاينه عصبي، تومور مغزي، سکته مغزي، تروما يا ضايعات موضعى ديگر را مطرح مى‌کند رويکرد الگوريتمى بيماران تشنجى در شکل (- ارزيابى بيمار بزرگسالان مبتلا به تشنج -) رسم شده است.

جدول تشخيص افتراقى تشنج

سنکوپ حملات ايسکميک گذرا
سنکوپ وازوواگال TIA شريان بازيلر
آريتمى قلبى اختلالات خواب
بيمارى دريچه‌اى قلب نارکولپسى / کاتاپلکسى
نارسائى قلبى ميوکلونوس خوش‌خيم در خواب
هيپوتانسيون ارتوستاتيک اختلالات حرکتى
اختلالات سايوکلوژيک تيک
تشنج سايکوژنيک ميوکلونوس غير صرعى
هيپرونتيلاسيون کره‌آتتوز حمله‌اى
حملات پانيک حالاتى خاص در بچه‌ها
اختلالات متابوليک حملات وقفه تنفسى
فراموشى الکلى ميگرن با درد شکمى راجعه و استفراغ دوره‌اى
دليريوم ترمنس سرگيجه حمله‌اى خوش‌خيم
هيپوگليسمى آپنه
هيپوکسى وحشت شبانه
داروهاى محرک روانى (مثل توهم‌زاها) راه رفتن در خواب
ميگرن
ميگرن کونفوزيونى
ميگرن بازيلر

جدول داروها و موادى که مى‌توانند باعث تشنج شوند

ضدٌ ميکروبى / ضدٌ ويروسى سايکوتروپ‌ها
بتالاکتامو ترکيبات مربوطه ضدٌ افسردگى‌ها
کينولون‌ها ضدٌ سايکوزها
آسيکلووير ليتيوم
ايزونيازيد مواد حاجب راديوگرافى
گان‌سيکلووير تئوفيلين
بى‌حس‌کننده‌ها و ضدٌ دردها قطع داروهاى سداتيو - هيپنوتيک
مپريدين الکل
ترامادول باربيتورات‌ها
بى‌حس‌کننده‌هاى موضعى بنزوديازپين‌ها
داروهاى کلاس 1B داروهائى که سوءمصرف مى‌شوند
داروهاى تعديل‌کننده ايمنى آمفتامين
سيکلوسپورين کوکائين
OKT3 (آنتى‌بادى‌هاى منوکلونال ضدٌ سلول T) فن‌سيکليدين
تاکروليموس (FK-506) متيل‌فنيديت
اينترفرون‌ها فلومازنيل(۱)


۱. در بيماران وابسته به بنزوديازپين


ارزيابى بيمار بزرگسال مبتلا به تشنج
ارزيابى بيمار بزرگسال مبتلا به تشنج