درمان

توصيه‌هاى درمان تجربى در جدول (- آنتى‌بيوتيک‌هائى که در درمان تجربى مننژيت باکتريال و عفونت‌هاى فوکال CNS استفاده مى‌شوند -) نشان داده شده است. اين توصيه‌ها بر پايه سن بيمار، وضعيت ايمونولوژيک، وجود يا فقدان تروماى اخير سر يا جراحى مغز و يافته‌هاى رنگ‌آميزى گرم CSF است. مى‌توان درمان را پس از مشخص شدن نتايج کشت CSF اصلاح کرد (جدول - درمان ضدٌ ميکروبى عفونت‌هاى باکتريال CNS براساس نوع پاتوژن(۱) -). به‌طور کلى مدت درمان مننگوکوک ۷ روز، پنوموکوک ۱۴ روز، گرم منفى ۲۱ روز و ليستريا منوسيتوژن حداقل ۲۱ روز است. کودکان (≥ ۲ ماه) بايد به‌عنوان درمان کمکى دگزامتازون وريدى (۱۵/۰ mg/kg هر ۶ ساعت به‌مدت ۲ روز) دريافت کنند به‌طورى‌که دوز اوليه دگزامتازون را ۲۰ دقيقه قبل يا به‌همراه اولين دوز آنتى‌بيوتيک مى‌دهند. داده‌هاى مربوط به تأثير آن در بزرگسالان قاطعيت کمترى را نشان مى‌دهد. در يک کارآزمائى با مصرف دگزامتازون (۱۵/۰ mg/kg هر ۶ ساعت براى ۴-۲ روز) کاهشى در مرگ و مير مننژيت پنوموکوکى مشاهده شد. دگزامتازون مى‌تواند نفوذ وانکومايسين به درون CSF را کاهش دهد.

جدول آنتى‌بيوتيک‌هائى که در درمان تجربى مننژيت باکتريال و عفونت‌هاى فوکال CNS استفاده مى‌شوند

مورد مصرف آنتى‌بيوتيک
نوزادان پره‌ترم تا نوزادان زير يک ماهگى آمپى‌سيلين + سفوتاکسين
شيرخواران ۳-۱ ماهگي آمپى‌سيلين + (سفوتاکسيم يا سفترياکسون) (دگزامتازون کمکى را در نظر داشته باشد)
کودکان با ايمنى طبيعى > ۳ ماهگى و بزرگسالان < ۵۰ سالگى (سفوتاکسيم يا سفترياکسون) + وانکومايسين
بزرگسالان >۵۰ سالگي، افراد الکليک يا مبتلا به بيمارى ناتوان‌کننده آمپى‌سيلين + وانکومايسين + (سفوتاکسيم يا سفترياکسون)
مننژيت کسب‌شده از بيمارستان، متعاقب تروماى سر يا جراحى مغز، بيماران نوتروپنيک سفتازيديم + وانکومايسين
اختلال ايمنى با واسطه سلولى (در هر سني) سفتازيديم (به‌جاى سفوتاکسيم يا سفترياکسون) + آمپى‌سيلين
داروهاى ضدٌ ميکروبى   دوز توتال روزانه و فواصل بين دوزها  
  کودکان (> ۱ ماه) بزرگسالان
آمپى‌سيلين ۳۰۰-۲۰۰ mg/kg/d، هر ۴ ساعت ۱۲g/d، هر ۴ ساعت
سفوتاکسيم ۳۰۰mg/kg/d، هر ۶ ساعت ۱۲g/d، هر ۴ ساعت
سفترياکسون ۲۰۰-۱۰۰ mg/kg/d، هر ۱۲ ساعت ۴g/d، هر ۱۲ ساعت
سفتازيديم ۱۵۰mg/kg/d، هر ۸ ساعت ۶g/d، هر ۸ ساعت
مترونيدازول ۳۰mg/kg/d، هر ۶ ساعت ۲۰۰۰g/d، هر ۶ ساعت
نفسيلين ۲۰۰-۱۰۰ mg/kg/d، هر ۶ ساعت ۱۲-۹ g/d، هر ۴ ساعت
وانکومايسين ۶۰mg/kg/d، هر ۶ ساعت ۲g/d، هر ۶ ساعت

جدول درمان ضدٌ ميکروبى عفونت‌هاى باکتريال CNS براساس نوع پاتوژن (۱)

ارگانيسم

 

آنتى‌بيوتيک دوز توتال روزانه بزرگسالان و فواصل بين دوزها
نيسريا مننژيتيدس    
حساس به پنى‌سيلين پنى‌سيلين G ۲۴-۲۰ ميليون واحد در روز، هر ۴ ساعت
يا
آمپى‌سيلين ۱۲g/d، هر ۴ ساعت
مقاوم به پنى‌سيلين سفترياکسون ۴g/d، هر ۱۲ ساعت
  يا
سفتوتاکسيم ۱۲g/d، هر ۴ ساعت
استرپتوکوک پنومونيه
حساس به پنى‌سيلين پنى‌سيلين G ۲۴-۲۰ ميليون واحد در روز، هر ۴ ساعت
نسبتاً مقاوم به پنى‌سيلين سفترياکسون ۴g/d، هر ۱۲ ساعت
يا
سفوتاکسيم ۱۲g/d، هر ۴ ساعت
 
مقاوم به پنى‌سيلين وانکومايسين ۲g/d، هر ۶ ساعت
به‌اضافه
سفترياکسون ۴g/d، هر ۱۲ ساعت
يا
سفوتاکسيم ۱۲g/d، هر ۴ ساعت
±
وانکومايسين داخل بطني ۲۰mg/d
باسيل گرم منفى (به‌جز سودومونا آئروژينوزا) سفترياکسون ۴g/d، هر ۱۲ ساعت
يا
سفوتاکسيم ۱۲g/d، هر ۴ ساعت
سودومونا آئروژينوزا سفتازيديم ۶g/d، هر ۸ ساعت
استافيلوکوک
حساس به متى‌سيلين نفسيلين  ۱۲-۹g/d، هر ۴ ساعت
مقاوم به متى‌سيلين وانکومايسين ۲g/d، هر ۶ ساعت
ليستريا منوسيتوژن

 

آمپى‌سيلين ۱۲g/d، هر ۴ ساعت
هموفيلوس آنفلوآنزا سفترياکسون ۴g/d، هر ۱۲ ساعت
يا
سفوتاکسيم ۱۲g/d، هر ۴ ساعت
استرپتوکوک آگالاکتيه آمپى‌سيلين ۱۲g/d، هر ۴ ساعت
يا
پنى‌سيلين G ۲۴-۲۰ ميليون واحد در روز، هر ۴ ساعت
باکتروئيد فراژيليس مترونيدازول ۲۰۰۰mg/d، هر ۶ ساعت
گونه‌هاى فوزوباکتريوم مترونيدازول ۲۰۰۰mg/d، هر ۶ ساعت


۱. تمام آنتى‌بيوتيک‌هاى به‌طور وريدى تجويز مى‌شوند. دوزهاى مشخص‌شده براى بيمارانى با عملکرد کليوى طبيعى منظور شده‌اند.


تمام افرادى که در تماس نزديک با فرد مبتلا به مننژيت مننگوکوکى هستند بايد کموپروفيلاکسى با ريفامپين دريافت کنند [۶۰۰mg در بزرگسالان (۱۰mg/kg در بچه‌هاى بالاى يک سال) هر ۱۲ ساعت براى ۲ روز]. در زنان حامله ريفامپين تجويز نمى‌شود. آلترناتيو آن در بزرگسالان يک دوز سيپروفلوکساسين (۷۵۰mg)، يک دوز آزيترومايسين (۵۰۰mg) يا يک دوز سفترياکسون عضلانى (۲۵۰mg) است.