جدول تست‌هاى متابوليک و اندوکرين

ماده نمونه محدوده مرجع
واحدهاى SI واحدهاى مرسوم
آدرنوکورتيکوتروپين (ACTH) هشت صبح P ۱۶/۷-۱/۳ pmol/L ۷۶-۶ pg/ml
آلدوسترون ۸ صبح (بيمار در حالت خوابيده ميزان مصرف سديم ۱۰۰mmol/L و پتاسيم ۱۰۰-۶۰ mmol/L) P ۲۲۰pmol/L> ۸ng/dl>
آلدوسترون U ۵۳-۱۴ nmol/d ۱۹-۵ mg/d
آندروستنديون P
زن ۷-۳/۵ nmol/L ۲-۱ ng/ml
مرد ۵-۳ nmol/L ۱/۳-۰/۸ ng/ml
کاتکول آمين‌ها
اپى‌نفرين U ۲۷۵nmol/d> ۵۰mg/d>
آزاد U ۵۹۰nmol/d> ۱۰۰mg/d>
متانفرين U ۷μmol/d> ۱/۳mg/d>
نوراپى‌نفرين U ۴۷۶-۸۹ nmol/d ۸۰-۱۵ mg/d
وانيليل مندليک اسيد (VMA) ۴۰μmol/d> ۸mg/d>
کورتيزول
آزاد U ۱۴۰-۲۵ nmol/d ۵۰-۱۰ mg/d
۸ صبح P ۶۹۰-۱۴۰ nmol/d ۲۵-۵ mg/dL
۴ عصر P ۳۳۰-۸۰ nmol/d ۱۲-۳ mg/dL
استراديول P
زنان (بيشترين مقدار در زمان تخمک‌گذاري) ۲۲۰-۷۰ pmol/L ۶۰-۲۰ pg/ml
مردان ۱۸۰ pmol/L> ۵۰ pg/ml>
گنادوتروپين‌ها
هورمون محرکه فوليکول  (FSH) P
زنان
بالغ قبل از يائسگى (به‌جز در هنگام تخمک‌گذارى) ۹/۶-۱/۴ IU/L ۹/۶-۱/۴ mIU/ml
حين تخمک‌گذارى ۲۱-۲/۳ IU/L ۲۱-۲/۳ mIU/ml
پس از يائسگى ۹۶-۳۴ IU/L ۹۶-۳۴ mIU/ml
مردان ۱۵-۰/۹ IU/L ۱۵-۰/۹ mIU/ml
هورمون لوتئينيزان (LH) P
کودکان قبل از بلوغ ۵/۹-۱ IU/L ۵/۹-۱ mIU/ml
زنان
بالغ قبل از يائسگى (به‌جز در هنگام تخمک‌گذاري) ۲۶-۰/۸ IU/L ۲۶-۰/۸ mIU/ml
حين تخمک‌گذارى ۵۷-۲۵ IU/L ۵۷-۲۵ mIU/ml
پس از يائسگى ۱۰۴-۴۰ IU/L ۱۰۴-۴۰ mIU/ml
مردان ۱۳-۱/۳ IU/L ۱۳-۱/۳ mIU/ml
هموگلوبين A1c WB ۰/۰۶۴-۰/۰۳۸ ۶/۴-%۳/۸
۵-هيدروکسى ايندول استيک اسيد U ۳۱/۴ μmol/d ≥ ۶mg/d≥
۱۷-کتواستروئيدها U
زنان ۵۹/۲۰ μmol/d ۱۷-۶ ng/d
مردان ۶۹-۲۰ μmol/d ۲۰-۶ ng/d
هورمون تيروئيد S ۶۰-۱۰ ng/L ۶۰-۱۰ ng/ml
پرولاکتين ۱۵-۲ mg/L ۱۵-۲ ng/ml
جذب يد راديواکتيو - ۲۴ ساعته  (در محل‌هاى مختلف به‌دليل اختلال در جذب يد ميزان‌هاى متفاوتى دارد) ۳۰-%۵
رنين (بزرگسالان با ميزان سديم طبيعى در رژيم غذائي) P
خوابيده ۰/۸۳-۰/۰۸ (ng(L'S ۳-۰/۳ (ng(ml/h
ايستاده ۲/۵-۰/۲۸ (ng(L'S ۹-۱ (ng(ml/h
رزین ترى‌يدوتيرونين (T3) ۰/۳۵-۰/۲۵ ۳۵-%۲۵
T3 معکوس (rT3) P ۰/۶۱-۰/۱۵ nmol/L ۴۰-۱۰ ng/dl
T3 P ۲/۹-۱/۱ nmol/L ۱۹۰-۷۰ ng/dl
تستوسترون P
زنان ۳/۵ nmol/L ۱ ng/ml
مردان ۳۵-۱۰ nmol/L ۱۰-۳ ng/ml
پسران و دختران قبل از بلوغ ۰/۷-۰/۱۷ ۰/۲-۰/۰۵
تيروگلوبولين S ۶۰-۰ μg/L ۶۰-۰ ng/ml
هورمون محرکه تيروئيد ۵-۰/۴ mu/L ۵-۰/۴ μU/mL
تيروکسين (T4) SR ۱۵۴-۶۴ nmol/L ۱۲-۵ μg/dL


توجه: P = پلاسما S = سرم، SR = راديوايمونواسى سرم، U = ادرار، WB = خون کامل