نوروهيپوفيز يا غده هيپوفيز خلفى از آکسون‌هائى تشکيل شده است که از هسته‌هاى سوپرااپتيک و پاراونتريکولار هيپوتالاموس منشاء گرفته‌اند. غده هيپوفيز خلقى دو هورمون توليد مى‌کند: ۱. آرژينين وازوپرسين (AVP) که به‌نام هورمون ضدٌ ادرارى (ADH) هم معروف است و ۲. اکسى‌توسين. AVP بر توبول‌هاى کليوى اثر مى‌کند و موجب احتباس آب و در نتيجه تغليظ ادرار مى‌گردد. اکسى‌توسين پس از زايمان در پاسخ به مکيدن پستان ترشح شير را تحريک مى‌کند. افزايش يا کاهش AVP قادر ب ايجاد سندرم‌هاى بالينى است. در حالى‌که هيچ اختلال شناخته‌شده‌اى همراه با کمبود يا افزايش اکسى‌توسين وجود ندارد.