هر بيمارى حاد و شديد مى‌تواند حتى در غياب بيمارى تيروئيدى زمينه‌اى موجب اختلال در سطح هورمون تيروئيدى يا TSH در گردش شود. بنابراين در بيماران بدحال بايد از تست روتين عملکرد تيروئيد پرهيز شود، مگر اينکه اختلال تيروئيد قوياً مورد شک باشد. شايع‌ترين الگوى سندرم يوتيروئيد بيمار T3 توتال و آزاد پائين و TSH و T4 طبيعى است. در بيماران شديداً بدحال ممکن است T4 توتال هم کاهش يابد ولى T4 آزاد طبيعى است . TSH ممکن است کمتر از 1/0 mU/L تا بيش از۲۰ mU/L متغير باشد و پس از بهبود بيمارى طبيعى شود. جز در صورت وجود شواهد تاريخچه‌اى يا بالينى هيپوتيروئيدى در بقيهٔ موارد نبايد هورمون تيروئيد تجويز گردد و بايد پس از بهبودي، تست عملکرد تيروئيد تکرار شود.