بيضه‌ها توليدکننده اسپرم و هورمون‌هاى استروئيدى هستند که مورد اخير تکامل و عملکرد جنسى مردانه را تنظيم مى‌کند. توليد ناکافى اسپرم مى‌تواند به‌صورت نقص جداگانه‌اى روى دهد. ولى توليد ناکافى تستوسترون از سلول‌هاى ليديگ، ايجاد صفات مردانه و ميل جنسى را مى‌کاهد و به‌طور ثانويه اسپرماتوژنز را مختل مى‌کند. طبقه‌بندى عملکرد بيضه بالغين در جدول (- اختلالات عملکرد بيضه بالغين -) يافت مى‌شود.

جدول اختلالات عملکرد بيضه بالغين

نازائى با کاهش خواص آندروژنى نازائى با صفات مردانه طبيعى
هيپوتالاموس - هيپوفيز
کم‌کارى عمومى هيپوفيز
کمبود ايزوله گنادوتروپين کمبود ايزوله FSH
هيپوپلازى مادرزادى آدرنال هيپرپلارى مادرزادى آدرنال
سندرم کوشينگ هيپرپرولاکتينمى
هيپرپرولاکتينمى مصرف آندورژن
هموکروماتوز
بيضه
نقايص تکاملى و ساختمانى
سندرم کلاين فلتر(۱) جهش‌هاى AZE کروموزم Y
XX مذکر آپلازى سلول ژرمينال
کريپتورکيديسم
واريکوسل
سندرم مژه‌هاى غير متحرک
نقايص اکتسابي
ارکيت ويرال(۱) عفونت مايکوپلاسما
تروما
پرتوتابي پرتوتابي
  داروها (اسپيرونولاکتون، الکل، کتوکنازول، سيکلوفسفاميد) داروها (سيکلوفسفاميد)
توکسين‌هاى محيطى توکسين‌هاى محيطى
خودايمني خودايمني
بيمارى گرانولوماتوز
در ارتباط با بيمارى‌هاى سيستميک
بيمارى کبدي بيمارى تب‌دار
نارسائى کليه بيمارى سلياک
بيمارى سيکل‌سل بيمارى نورولوژيک (پاراپلژي)
بيمارى ايمنى (ايدز، آرتريت روماتوئيد) مقاومت به آندروژن
بيمارى نورولوژيک (ديستروفى ميوتونيک، آتروفى عضلانى اسپاينوبولبار و پاراپلژى)
انتقال اسپرم
انسداد اپيديديم يا وازدفران (سيستميک فيبروزيس، تماس با دى‌اتيل استيل بسترول، فقدان مادرزادى)


۱. علل شايع نازائى و آندروژن پائين بالغين - سندرم کلاين‌فلتر و ارکيت ويروسى - که با بيضه‌هاى کوچک همراه هستند.