آدنوماى بدون عملکرد و توليدکننده گونادوتروپين

معمولاً اين تومورها با علائم کمبود يک يا چند هورمون يا اثرات توده عرضه مى‌شوند. به‌طور تيپيک مقادير کمى گونادوتروپين‌هاى دست‌نخورده (معمولاً FSH) و نيز زيرواحدهاى ترکيب نشده α و LHβ و FSHβ توليد مى‌شوند. در اثرات توده يا کم‌کارى هيپوفيز جراحى توصيه مى‌شود. آدنوماهاى کوچک بدون علامت را مى‌توان با MRI منظم و آزمودن ميدان بينائى پيگيرى کرد. تشخى براساس آناليز ايمونوهيستوشيميائى بافت تومورى برداشته شده است.

آدنوماى مترشحه TSH

آدنوماهاى توليد‌کننده TSH نادر ولى اغلب بزرگ و با تهاجم موضعى هستند. بيماران با گواتر و هيپرتيروئيدى و يا اثرات توده ناحيه زين ترکى مراجعه مى‌کنند. تشخيص براساس افزايش T4 آزاد سرم همراه با TSH بالا يا به‌طور نامتناسب طبيعى و شواهد آدنوماى هيپوفيزى در MRI است. جراحى توصيه مى‌گردد و معمولاً براى درمان تومور باقى‌مانده به‌دنبال آن تسوماتوستاتين تجويز مى‌شود. مى‌توان از حذف تيروئيد يا داروهاى ضدٌ تيروئيدى براى کاهش هورمون‌هاى تيروئيدى استفاده کرد.