نفروپاتى ناشى از ضدٌ دردها علت مهم نارسائى مزمن کليه (CRF) است که در نتيجه اثرات تجمعى (از نظر کميت و طول مدت) ترکيبى از داروهاى ضدٌ دردها - معمولاً فناستين و آسپيرين - ايجاد مى‌شود. گمان مى‌رود در استراليا / نيوزيلند نسبت به مناطق ديگر دنيا علت شايع‌ترى از بيمارى مرحله انتهائى کليه باشد زيرا مصرف سرانه داروهاى ضدٌ درد در اين مناطق بيشتر است. ممکن است سرطان سلول ترانزيشنال ايجاد گردد. در بيمارانى که سابقه سردرد يا کمردرد مزمن دارند و توضيح ديگرى براى CRF آنها نمى‌توان يافت بايد به نفروپاتى ناشى از آنالژيک‌ها شک کرد. تظاهرات آن شامل نکروز پاپيلري، سنگ، پيورى استريل و ازتمى است. علل متابوليک IN مزمن شامل هيپرکلسمى (با نفروکلسينوز)، اگزالوز (اوليه يا ثانويه مثل سوءجذب روده‌اى که باعث ايجاد نفروکلسينوز مى‌شود)، هيپوکالمى و هيپريوريسمى يا هيپريوريکوزورى است. IN مزمن مى‌تواند همراه با چند بيمارى سيستميک از قبيل سارکوئيدوز، سندرم شوگرن و سل و به‌دنبال رادياسيون يا شيمى‌درمانى (مثل ايفوسفاميد، سيس‌پلاتين) باشد.