يافته‌هاى سرولوژيک در چند بيمارى چند عضوى انتخابى که باعث بيمارى گلومرولى مى‌شوند

بيمارى C3 Ig FANA anti-ds
DNA
anti
GBM
cryo
Ig
CIC ANCA
SLE i i IgG h +++ ++ - ++ +++ ±
سندرم گودپاسچر - - - - +++ - ± -
پوپوراى هنوخ - شوئن‌لاين - IgA h - - - ± ++ -
پلى‌آرتريت i h IgG h + ± - ++ +++ +++
گرانولوماتوز وگنر i h IgA,IgE h - - - ± ++ +++
کرايوگلوبولينمي i ±
IgG i h
IgA, IgD
- - +++ ++ -
مولتيپل ميلوما - IgE - - - + - -
ماکروگلوبولينمى والدنشتروم - IgM h - - - - - -
آميلوپيدوز - Ig± - - - - - -


توجه: C3 = جزء Ig, C3 = سطح ايمونوگلوبولين، FANA = بررسى فلوئورسنت آنتى‌بادى ضدٌ هسته، Anti-ds DNA = آنتى‌بادى ضدٌ DNA دورشته‌اى (طبيعي)، anti-GBM = آنتى‌بادى ضدٌ آنتى‌ژن‌هاى غشاء پايه گلومرول، crypo-Ig = کرايوايمونوگلوبولين، CIC = کمپلکس ايمنى در گردش، ANCA = آنتى‌بادى ضدٌ نوتروفيل سيتوپلاسمي، - = نرمال، + = گاهى به‌طور جزئى غير طبيعى