بررسى يک بيمارى کليوى با شناسائى سندرم‌هاى مختلف آغاز مى‌گردد و براساس يافته‌هائى چون وجود يا فقدان ازتمي، پروتئينوري، هيپرتانسيون، ادم، آناليز ادرارى غير طبيعي، اختلالات الکتروليتي، حجم غير طبيعى ادرار يا عفونت مى‌باشد.

اطلاعات پايه بالينى و آزمايشگاهى براى توصيف سندرم‌هاى اصلى نفرولوژى

سندرم‌ها کليدهاى مهم تشخيصى يافته‌هاى شايع
نارسائى حاد يا به‌سرعت آنورى هيپرتانسيون، هماچورى
پيشروندهٔ کليه اليگورى پروتئينوري، پيورى
کاهش اثبات شدهٔ اخير در ميزان GFR کست، ادم
نفريت حاد هماچوري، کست RBC پروتئينوري، پيورى
ازتمي، اليگورى احتقان در گردش
ادم، هيپرتانسيون
نارسائى مزمن کليه ازتمى براى بيش از ۳ ماه هماچوري، پروتئينورى
طولانى شدن علائم يا نشانه‌هاى اورمى کست، اليگوري، پرادراري، شب‌ادرارى
علائم يا نشانه‌هاى استئوديستروفى کليوى ادم، هيپرتانسيون، اختلالات الکتروليتى
کاهش اندازهٔ هر دو کليه
کست‌هاى پهن در سيدمان ادرارى
سندرم نفروتيک پروتئينورى > 5/3 g به ازاء هر 1/73m2 کست
در ۲۴ ساعت ادم
هيپوآلبومينمى
هيپرليپدمى
ليپيدورى
اختلالات ادرارى بدون علامت هماچوري، پيورى استريل
پروتئينورى
(زير محدودهٔ نفروتيک)
کست
عفونت مجراى ادرارى باکتريورى > 105 کولونى در هر ميلى‌ليتر هماچورى
اثبات وجود عامل عفونى ديگرى در ادرار ازتمى خفيف
پيوري، کست لکوسيتى پروتئينورى خفيف
تکرار ادرار، فوريت ادرار تب
حساسيت مثانه، حساسيت پهلوها
اختلالات توبولى کليه اختلالات الکتروليتى هماچورى
پرادراري، شب‌ادرارى پروتئينورى ”توبولى“
علائم يا نشانه‌هاى استئوديستروفى کليوى بى‌اختيارى ادرار
بزرگ بودن کليه‌ها
نقايص انتقال توبولى
هيپرتانسيون هيپرتانسيون سيستوليک / دياستوليک پروتئينورى
کست
ازتمى
سنگ کليه سابقهٔ عبور يا دفع سنگ کليه هماچورى
سابقهٔ مشاهدهٔ سنگ با اشعهٔ X پيورى
کوليک کليوي تکرر و فوريت ادرار
انسداد مجراى ادرارى ازتمي، اليگوري، آنوري، پرادراري، شب‌ادرارى هماچورى
احتباس ادرارى پيورى
کندى جريان ادرار بى‌اختيارى و سوزش ادرار
بزرگى پروستات و کليه‌ها
حساسيت پهلوها، پر بودن مثانه پس از دفع ادرار

گلومرولونفريت به‌سرعت پيش‌رونده

گلومرولونفريت به‌سرعت پيش‌رونده در اين اختلال، از بين رفتن عملکرد کليه در عرض چند هفته تا چند ماه رخ مى‌دهد. بيماران در ابتدا دچار اليگورى نيستند و ممکن است نشانه‌هاى مشابه آنفلوآنزا (Flulike) داشته باشند؛ سپس، نارسائى اوليگوريک کليه همراه با علائم اورمي، ايجاد مى‌شود. هيپرتانسيون شايع است. تظاهرات ريوى از ارتشاح‌هاى بدون علامت تا هموپتيزى مرگبار، متغير است. آناليز ادرار مشخصاً نشان‌دهندهٔ هماچوري، پروتئينورى و کست‌هاى RBC است.