ارتباط غير طبيعى بين آئورت نزولى و شريان ريوي؛ همراه با تولد در نقاط مرتفع و ابتلاء مادر در باردارى به سرخجه ديده مى‌شود.

شرح حال

شرح حال بدون علامت يا تنگى نفس به هنگام فعاليت و خستگى.

معاينه فيزيکى

معاينه فيزيکى ضربه بطن چپ قوى‌تر از حالت عادى مى‌باشد؛ يک سوفل ”ماشيني“ (Machinary Murmur) سيستولى - دياستولى در بالاى کناره چپ استرنوم به گوش مى‌رسد. در صورتى‌که هيپرتانسيون ريوى ايجاد شود، جزء دياستولى سوفل ممکن است از بين برود.

ECG

ECG هيپرتروفى بطن چپ شايع است؛ هيپرتروفى بطن راست همراه با هيپرتانسيون ريوى ديده مى‌شود.

CXR

CXR افزاى نماى عروق ريه؛ بزرگى شريان ريوى اصلي، آئورت صعودى و بطن چپ؛ برخى اوقات کلسيفيکاسيون مجرا ديده مى‌شود.

اکوکارديوگرافى

اکوکارديوگرافى بطن چپ بزرگ و پرکار (Hyperdynamic) است؛ PDA را اغلب مى‌توان به کمک‌ اکو دو - بعدى (Twoo-Dimensional Echo) مشاهده کرد؛ داپلر جريان خون غير طبيعى را در PDA نشان مى‌دهد.

درمان

در صورت فقدان هيپرتانسيون ريوى بايد براى پيشگيرى از اندوکارديت عفوني، اختلال عملکرد بطن چپ و هيپرتانسيون ريوى PDA را بست. بستن PDA از طريق کاتتر ممکن است در برخى از بيماران انتخاب شده قابل انجام باشد.