پيشرفت به سمت هيپرتانسيون ريوى (PHT)

بيمارانى که دچار VSD , ASD يا PDA قابل توجه و ترميم نشده مى‌باشند ممکن است دچار PHT پيشرونده و برگشت‌ناپذير به‌همراه ورود خون اشباع‌شنده (کم اکسيژن. مترجم) به جريان خون شريانى (شانت راست به چپ) شوند. خستگي، احساس سبکى سر و درد قفسه صدرى به‌علت ايسکمى بطن راست شايع است، همراه با اين علائم سيانوز، چماقى شدن (Clubbing) انگشتان، سمع شدن P2، سوفل ناشى از نارسائى دريچه ريوى و نشانه‌هاى نارسائى بطن راست نيز وجود دارد. ECG و اکوکارديوگرام، هيپرتروفى بطن راست را نشان مى‌دهد. در صورت شديد بودن PHT و شانت راست به چپ ترميم نقص مادرزادى به کمک جراحى ممنوع است.