آترواسلکروز سر دسته علل مرگ در جوامع پيشرفته مى‌باشد. عوامل خطر (Risk Factor) اثبات شده مهم در جدول - عوامل خطر مهم آترواسکلروز - فهرست گشته است.

جدول عوامل خطر مهم آترواسکلروز

عوامل خطر قابل تغيير
◊ ديس‌ليپيدمى‌ها (افزايش LDL يا کاهش HDL)
◊ هيپرتانسيون
◊ ديابت / مقاومت به انسولين
◊ کشيدن سيگار
◊ چاقى
◊ شيوه زندگى کم‌تحرک
عوامل خطر غير قابل تغيير
◊ افزايش سن
◊ جنش مذکر


ساير عوامل خطر بالقوه پروتئين واکنشىC-Reactive Protein) C) يک نشانگر التهاب است که به‌طور آينده‌نگر خطر انفارکتوس قلبى را پيش‌گوئى مى‌کند؛ سودمندى و نقش اين مسئلهٔ در پيشگيري، در حال حاضر در حال مشخص شدن است. سودمندى بالقوه ارزيابى ساير عوامل خطر در دست بررسى [مانند ليپوپروتئين (a)، فيبروينوژن، عفونت با کلاميديا يا CMV] هنوز ثابت نشده است و مورد اختلاف مى‌باشد.