ترومبوفلبيت سطحى

ترومبوفلبيت سطحى اين اختلال خوش‌خيم با قرمزى (Erythema)، حساسيت در هنگام لمس (Tenderness) و ادم (edema)، به موازات وريد گرفتار، مشخص مى‌شود. درمان محافظه‌کارانه (Conservative) عبارت است از گرماى موضعي، بالا نگه‌داشتن اندام و داروهاى ضدٌ التهابى از قبيل آسپيرين وضعيت‌هاى وخيم‌ترى از قبيل سلوليت يا لنفانژيت ممکن است اين حالت را تقليد کند، ولى اين وضعيت‌ها با تب، لرز، لنفادنوپاتي، و رگه‌هاى قرمز سطحى به‌موازات کانال‌هاى لنفاتيک ملتهب همراه هستند.