اختلالات وازواسپاتيک با پديدهٔ رينود خود را نشان مى‌دهد. در اين پديده برخورد با سرما باعث يک پاسخ سه مرحله‌اى مى‌شود: رنگ‌پريدگى و به‌دنبال آن سيانوز و سپس قرمزى انگشتان. معمولاً اختلال خوش‌خيم است. با اين‌حال در صورت رخداد نکروز بافتي، يک طرفه بودن بيمارى يا پيدايش بيمارى پس از ۵۰ سالگى بايستى به يک بيمار زمينه‌اى (مثل اسکرودرما) مشکوک شد.

درمان

اندام‌هاى را گرم نگه‌داريد. ممکن است مسدودکننده‌هاى کانال کلسيم (نيفديپين يا دوز ۹۰-۳۰ mg خوراکى qd) يا آنتاگونيست‌هاى α- آدرنرژيک (مثل پرازوسين ۵-۱ tid mg) مؤثر باشند.