ادم مزمن و بدون درد که معمولاً اندام‌هاى تحتانى را گرفتار مى‌کند؛ ممکن است اوليه (ارث) يا ثانويه به آسيب لنفاتيک يا انسداد (مثل لنفانژيت عودکننده، تومور، فيلارياز) باشد.

معاينهٔ فيزيکى

معاينهٔ فيزيکى در مراحل اوليه ادم گوده‌گذار بارز وجود دارد. اندام به‌طور مزمن بر اثر ادم غير گوده‌گذار سفت مى‌شود. اين وضعيت را از نارسائى وريدى مزمن اقتراق دهيد. حالت اخير باعث هيپرپيگمانتاسيون، درماتيت استازى و واريس‌هاى وريدى سطحى مى‌شود.

آزمايشگاه

آزمايشگاه اولتراسوند شکمى و لگنى يا CT يا MRI براى شناسائى ضايعات انسدادي. لنفانژيوگرافى يا لنفوسينتى گرافى (به‌ندرت انجام مى‌شود) براى اثبات تشخيص به‌کار مى‌رود. اگر ادم يک طرفه وجود داشته باشد، با مطالعات غير تهاجمى وريدى آن‌را از DVT افتراق دهيد.

درمان

۱. رعايت دقيق بهداشت پا براى پيشگيرى از عفونت، ۲. بالا گرفتن اندام تحتاني، ۳. جوراب‌هاى فشاردهنده (Compression Stocking) و / يا چکمه‌هاى فشارى هوائي. براى پيشگيرى از کاهش حجم داخل عروقى بايستى از ديورتيک‌ها پرهيز کرد.