آمبوليسم شريانى ناشى از ترومبوز يا وژتاسيون قلب يا آئورت يا به‌طور متناقص (ParadoxicallY) ناشى از يک ترومبوز وريدى از يک شانت داخلى قلبى راست به چپ است.

تاريخچه

تاريخچه بى‌حسى يا درد ناگهانى در يک اندام در غياب سابقهٔ قبلى لنگش.

معاينه فيزيکى

معاينهٔ فيزيکى فقدان نبض، رنگ‌پريدى و کاهش دماى اندم در قسمت ديستال به انسداد، ضايعه با آنژيوگرافى شناسائى مى‌شود.

درمان

هپارين وريدى براى جلوگيرى از پيشرفت لخته. در ايسکمى شديد حاد، برداشتن فورى آمبولى (Embolectomy) به‌روش جراحى انديکاسيون دارد. درمان ترومبوليتيک (مثل tPA استرپنوکيناز، يوروکيناز) ممکن است در مورد ترومبوز در عروق آترواسکلروتيک يا پيوند مصنوعى انشعابى شريان (Arterial Bypass Graft) مؤثر باشد.